Ett välkommet besked från Björklund.

Ett välkommet besked kom igår från utbildningsminister Jan Björklund. Vid ett besök på Chalmers i Göteborg klargjorde han att de orimliga återbetalningskrav som CSN hotar att ställa på ca 40 000 teknologistudenter inte kommer att bli verklighet. Lagändringar för att hindra detta är på väg. Bakgrunden till den uppkomna situationen är att CSN inte anser att dessa studenter bedriver heltidsstudier, då kursplanerna inte är upplagda på ett sådant sätt som CSN kräver. I verkligheten är det dock just heltidsstuderande som riskerar att drabbas av dessa absurda krav. Tyvärr finns liknande exempel från andra utbildningar runtom i landet.

Även om denna problematiska situation ser ut att kunna få en lösning , så bör man fråga sig om inte hela studiestödssystemet bör ses över. KSF menar att de skulle gagna studenterna att konkurrensutsätta lånedelen av studiemedlet. Det finns ingen anledning till varför en enda institution ska vara förbehållen rätten att låna ut pengar till just studenter. En konkurrensutsättning skulle leda till mer valfrihet och möjligheter för studenter att välja bort långivare som missköter sin uppgift . På så sätt skulle risken för att situationer, som den ovan beskrivna, uppkommer i framtiden att minimeras. Ett mer flexibelt system som sätter studenternas behov i centrum skulle på så sätt åstadkommas.

Kalle Bäck

Annons

Lämna en kommentar

Under Utbildningspolitik

Solidaritetsargumenten är bara svepskäl.

Motståndet mot arbetskraftsinvandring är något som förenar protektionistiska vänsterorganisationer världen över.  I Sverige har detta än en gång blivit tydligt i diskussionen kring de lagförändringar som Alliansen och MP gjorde för några år sedan, då förutsättningarna för arbetskraftsinvandring kraftigt förbättrades. Visst har en del oseriösa arbetsgivare missbrukat systemet, men detta är olagligt och kriminalitet ska bekämpas här som i alla andra fall.

LO däremot föreslår istället, sin vana trogen, en lagändring som istället ska minska rörligheten i sig. Det är lätt att låta sig luras av LO: s tal om ”…att de dagligen ser hur dagens lagstiftning leder till orimligt låga löner”. Men vad det egentligen handlar om är en genuin motvilja mot den fria rörligheten som sådan. Solidaritetsargumenten är bara svepskäl och det handlar i grunden om att främja den egna organisationens intressen på bekostnad av samhällets och den enskildes.

Zeki Yalcin,  (historiker vid Örebro Universitet), har studerat fenomenet och Per Gudmundsson uppmärksammar också detta.

”Argumenten har följt tidsandan. Utomnordiska arbetare har varit ”mindre önskvärda” på den tiden det var gångbart. Man har oroat sig för att arbetskraftsinvandring skulle inverka menligt på ”strukturrationalisering och ekonomisk tillväxt”. Det har hetat att arbetskraftsinvandring riskerar att tränga ut ”kvinnorna, ungdomarna, den äldre arbetskraften och de handikappade”. man har lyft fram sociala slitningar, ökad risk för vilda strejker, bristande integration, etcetera.”

LO har genom 1900-tals historien försökt hitta nya förevändningar i sin vilja att stänga ute människor som vill komma och arbeta i Sverige.  Tyvärr har man tagit med sig denna inställning in i 2000-talet. Vi kan bara hoppas att LO snart väljer att betona de förtjänster som arbetskraftsinvandring utgör och inte fokuserar på de problem som eventuellt uppkommer. En öppen och dynamisk arbetsmarknad har hela samhället mycket att tjäna på. Detta gäller inte minst studenter, som numera både kan studera och arbeta inom hela EU och även i andra delar av världen. Öppenheten är här för att stanna.

Kalle Bäck

Lämna en kommentar

Under Övrig politik

”Nu måste vi ha färre politikområden”

(KSF har ännu en gång bidragit med en förbundskrönika till tidningen Kristdemokraten. Eftersom KSF är ett förbund som vill fördjupa diskussionen kring kristdemokratisk politisk filosofi , så har just denna krönika ägnats åt vilka ideologiska grunder som den kristdemokratiska förnyelsen har att utgå ifrån).

FÖRBUNDSKRÖNIKAN. Trots en gedigen valrörelse från många kristdemokratiska valarbetare och företrädare så belönade väljarna inte partiet med fler röster. Kristdemokraterna backade på alla nivåer. Behovet av självrannsakan är därför stort och denna process har också börjat. Mycket klokt har redan sagts i ämnet, inte minst i den rapport som KDU:s kriskommission presenterat. Vi väntar också med stor spänning på resultatet av det arbete som Kristdemokraternas framtidsgrupp just nu håller på med.

Mycket kan sägas om vad som behöver förändras inför valen 2014. Några saker bör dock betonas extra tydligt. För att väljarna ska uppfatta ett politiskt parti som relevant krävs att man har ett tydligt alternativ att erbjuda. Tyvärr kan det konsta­teras att det budskap som Kristdemokraterna försökte förmedla under den gånga mandatperioden och i valrörelsen 2010 var motsatsen till tydligt.

Man började med budskapet ”Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter”, fortsatte med ”Trygghet i det lilla är trygghet i det stora” för att sedan definiera sig som ”Verklighetens folk” och agera ”Politiska gränspoliser” och till sist landa i ”Ett mänskligare Sverige”.

Hur bra alla dessa koncept än är var för sig, så är det inte att undra på att väljarna blev förvirrade. Dessutom var det som många uppfattade som partiets valfrågor, nämligen ”De 13 stegen”, inga egentliga valfrågor utan snarare politikområden.

Den kristdemokratiska politiska filosofin är både bred och djup. Vilken del av kristdemokratin som ett parti väljer att betona får konsekvenser för vilka politikområden och vilka sakfrågor man väljer att profilera sig inom. Det finns ingen naturlag som säger att ett kristdemokratiskt parti alltid måste tala om vissa sakfrågor för att på så sätt uppfattas som mer kristdemokratiskt.

Begränsat antal omården

Vi kan helt enkelt anlägga den kristdemokratiska filosofin som ett raster på i princip alla områden och sedan välja att betona det ena eller andra mer. Inför valen 2014 är det dock nödvändigt att partiet enas kring ett begränsat antal politikområden och några sakfrågor där tydliga konfliktytor gentemot övriga partier kan identifieras.

Sedan måste dessa konsekvent drivas för att en tydlig bild av vad det kristdemokratiska samhällsprojektet innebär ska kunna sättas. Detta hindrar inte enskilda kandidater att driva sina hjärtefrågor, men ett tydligt budskap måste vara det överordnade för att Kristdemokraterna ska uppfattas som ett relevant alternativ för väljarna.

Med detta sagt är det dags att man nu börjar fundera över vilka frågor som kan vara relevanta inför nästa val. Ett förslag, som också lyfts av Göran Hägglund, är att koppla samman en förnyad familjepolitik med ett tydligt budskap som rör lag och ordning.

Politikens gränser kan bli konkret

Både det förebyggande arbetet och det etiska värdet av påföljder kan här lyftas fram som koncept för att skapa ett tryggare samhälle. Som en del i familjepolitiken kan också talet om politikens gränser konkretiseras, och verklighetens folk vill naturligtvis ha trygghet på gator och torg.

Detta är bara ett förslag till politiskt koncept som skulle kunna motsvara Moderaternas arbetslinje eller Folkpartiets koppling mellan utbildning och arbete. Även om Kristdemokraterna väljer ett annat koncept som jag blir nöjd med till 60, 80 eller 100 procent så är det mest centrala att ett sådant överhuvudtaget finns. Först då kan vi på allvar sätta bilden av partiet och få väljarna att inse varför kristdemokrati är vad Sverige behöver och varför man ska lägga sin röst på Kristdemokraterna.

Kalle Bäck, förbundsordförande i Kristdemokratiska Studentförbundet

Lämna en kommentar

Under Krönikor

Förnyelsearbetet och familjepolitiken.

Diskussionen om Kristdemokraternas förnyelsearbete pågår för fullt. KSF skulle naturligtvis gärna se att studentfrågorna lyftes fram mer i denna process, inte minst med tanke på att partiet faktiskt har en fantastiskt bra politik på området. Mer självständiga lärosäten, bättre broar mellan utbildning och arbetsmarknad i kombination med ökad trygghet för studenter med familj är några exempel på varför Kristdemokraterna borde vara det naturliga alternativet ur ett studentperspektiv.

Vad gäller just familjepolitiken så har diskussionen kring vårdnadsbidraget lyfts på senare tid, inte minst av Göran Hägglund. Det är oerhört viktigt att förnyelsearbetet tar fart även på det familjepolitiska området och vårdnadsbidraget är inget mål i sig utan endast ett medel för att skapa mer självständiga och trygga familjer. Det är därför glädjande att Göran Hägglund lyfter fram flera olika idéer kring hur familjepolitiken kan utvecklas. Det skulle kunna handla om utbyggd föräldraförsäkring eller ett skatteavdrag för barnfamiljer. Jag anser att det sistnämnda vore det mest önskvärda alternativet, eftersom detta på allvar flyttar fram civilsamhällets positioner gentemot staten. Familjerna får faktiskt direkt behålla mer resurser och de låses inte in i offentliga försäkringssystem. Detta är också en linje som KDU länge drivit och som nu verkar alltmer gehör i diskussionen, vilket är glädjande.

Oavsett vilken väg partiet väljer i frågan, eller vilka politikområden som man kommer att profilera sig särskilt inom, så är det av yttersta vikt att en tydlig bild av vad det kristdemokratiska samhällsprojektet är sätts i god tid inför valet 2014.

Kalle Bäck

Lämna en kommentar

Under Kristdemokraterna

Katederundervisningen har inte spelat ut sin roll.

De sviktande resultaten i den svenska skola förklaras ofta med bristande styrning och dålig uppföljning av elevernas studieresultat. Alliansregeringen har vidtagit viktiga åtgärder för att bryta med denna negativa utveckling och både ny skollag, läroplan och nytt betygssystem har eller håller på att införas. Vad som mer sällan diskuteras är om det kan finnas något i själva undervisningen som gör att vissa elevgrupper halkar efter. Det är dock inte politikens roll att tala om för lärarkåren vilken typ av pedagogik som ska tillämpas, men alla som på något sätt är verksamma i skolans värld, eller är intresserade av skolfrågor, bör ta modern forskning på området i beaktande.

För att skolan ska kunna bli en plats där alla barn får utvecklas efter sina förutsättningar, så bör forskning från olika discipliner ligga till grund för skolans arbetssätt. Inte endast forskning inom pedagogik. Barnläkaren Harriet Maler skriver idag på SvD-Brännpunkt att modern utvecklingspsykologisk och neurobliologisk forskningen i stora drag motsäger de trender på det pedagogiska planet som länge funnits i den svenska skolan.

”Men sannolikt bidrar dagens skolsystem till att fler barn uppfattas som ofokuserade och att de får svårt att hänga med i undervisningen. Den nuvarande läroplanen har varken beaktat hur barn utvecklas i allmänhet eller vilka skillnader som finns mellan olika barn.”

Ofta åläggs barn redan vid sju års ålder att ”söka sin egen kunskap” och läraren har på så sätt abdikerat från sin roll som kunskapsförmedlare och istället blivit något av en handledare. Detta är att ålägga barn ett ansvar som de absolut inte är beredda att axla. De barn som redan ligger i riskzonen drabbas extra hårt och negativa konsekvenser även senare i livet är att vänta.

”Under de första skolåren skulle antagligen en viss tillbakagång till mer gammaldags katederundervisning vara bra för alla barn. Miljön i klassrummen skulle bli mindre rörig, vilket i synnerhet barn med koncentrationssvårigheter skulle må bra av. Ren minnesträning, det vill säga utantilläxor är nog också underskattat.”

Mot bakgrund av detta är det glädjande att den nya läroplanen betonar vikten av lärarledd undervisningen. För att kunna blir kritiskt tänkande och kunskapssökande måste alla elever få en god kunskapsgrund att stå på först Läraren måste här spela en tydlig och kunskapsförmedlande roll, särskilt på de tidigare stadierna. Det finns en risk att detta uppfattas som gammaldags och bakåtsträvande, men det finns inget egenvärde i att förkasta mer traditionella undervisningssätt, bara för att skola på så sätt ska verka mer progressiv. Denna insikt är viktig att te med i diskussionen  kring hur vi skapar en skola som ger alla elever möjligheter att växa. Katederundervisningen har helt enkelt inte spelat ut sin roll.

Kalle Bäck

Lämna en kommentar

Under Utbildningspolitik

”KD – Sveriges enda borgerliga idéparti”.

Trots en gedigen valrörelse  från många kristdemokratiska valarbetare, så belönade väljarna inte partiet med fler röster. Den generella trenden i hela riket var tyvärr negativ och Kristdemokraterna är idag riksdagens minsta parti tillsammans med Vänsterpartiet. Behovet av förnyelse är därför påtagligt. I veckan lade KDU fram resultatet av den s.k. Kriskommissionens arbete. Här efterlyses ett mer tydligt ledarskap och ett tydligare politiskt koncept. Det måste helt enkelt bli tydligare för väljarna vad Kristdemokraterna ska förknippas med.

Göran Hägglund visar nu prov på en medvetenhet om behovet av kristdemokratisk förnyelse. Partiet har nu en unik möjlighet att profilera sig som det enda borgerliga idéburna alternativet i svensk politik.

”Valresultatet med två jämnstora partier gynnar KD – Sveriges enda borgerliga idéparti. Kristdemokraterna som politikens gränspoliser har varit kärnan i den förnyelse av partiet som pågått det senaste året. Men det räcker inte. Utvecklingen av vår politik har inte hängt med idéutvecklingen.”

Hägglund nämner nu rättsfrågor, familjepolitiken och småföretagens roll som möjliga områden för partiet att tydligare profilera sig inom. Jag tycker att detta är utmärkta frågor för Kristdemokraterna att ta initiativet på. I synnerhet skulle en familjevänlig politik kunna kopplas ihop med förebyggande och bekämpande av brottslighet. Detta skulle kunna utgöra ett tydligt politiskt koncept och tydliggöra varför väljarna ska rösta på Kristdemokraterna och inte bara alliansen i allmänhet.Viktigt blir då också att kommunicera detta budskap konsekvent och i god tid innan nästa val. det får inte råda någon tvekan om vilka frågor som Kristdemokraterna driver, vilket tyvärr var fallet i valet 2010.

Det känns hoppfullt att både ungdomsförbund och parti har insikt om vad som behöver göras. Jag är helt övertygad om att Kristdemokraterna kommer igen i valen 2014 om man lyckas fylla begrepp som ”politikens gränser” och ”verklighetens folk ” med ett tydligt sakpolitiskt innehåll. Arbetet med detta kan nu börja!

Kalle Bäck

Lämna en kommentar

Under Kristdemokraterna

Spetsutbildningar är en framgång – bygg ut meritpoängsystemet.

Sedan 2009 pågår försök med spetsutbildningar inom gymnasieskolan. Skolverket har nu utvärderat verksamheten och kommit fram till att  såväl elever som lärare är nöjd med utbildningarna. Man konstaterar dock att förbättringar kan göras. Exempelvis kan systemet med meritpoäng byggas ut, så att eleverna känner att flit och hårt arbete lönar sig.

”Eleverna som läser på gymnasiala spetsutbildningar uppskattar sin utbildning. Lärarna vill dock se ökade möjligheter till extra poäng för att locka fler att läsa.”

Det är alltså tydligt att den inriktning som utbildningspolitikens styrts in mot, där alla elever ges möjlighet att läsa i sin takt och där flit och hårt arbete uppmuntras, uppskattas av både elever och lärare. Ytterligare ett steg i rätt riktning har tagits!

Kalle Bäck

Lämna en kommentar

Under Utbildningspolitik

Regeringsförklaringen:”Samhället är större än staten”

Vid riksmötets öppnande höll statsminister Fredrik Reinfeldt en lång och innehållsrik regeringsförklaring. Redan här blev det tydligt att alliansregeringen har en starkt kristdemokratisk prägel.

”Samhället är större än staten.  Ett öppet och tolerant samhälle
byggs på tydliga värden, där vi skiljer rätt från fel, visar tolerans
för olikheter och ger utrymme för människor att växa.
Samhällsbyggandet utförs varje dag av de människor som deltar i
och utgör det civila samhället, med dess breda spektra av
frivilliga och ideella föreningar och verksamheter. ”

Detta sammanfattar den kristdemokratiska synen på det goda samhället. Civilsamällets betydelse och vikten av en gemensam värdegrund som håller ihop samhället, är grundstenar i ett mänskligare Sverige.

Det är också glädjande att se regeringens ambitioner på det utbildningspolitiska området. Satsningarna på det högre utbildningen kommer att fortsätta.

”Vi vill att Sverige ska förbli en forskningsnation av högsta rang.
Regeringens satsningar på forskning och innovation har redan
inneburit det största resurstillskottet till svensk forskning
någonsin. Nu fortsätter arbetet. En kvalitetssatsning genomförs
på högre utbildning.”

Även om Alliansen inte längre har majoritet i riksdagen så kommer Sverige att ha en regering som fokuserar på kvalitet i den högre utbildningen, vill göra det mer lönsamt att arbeta och som ser familjen och civilsamhällets roll i Sverige. Jag saknar Mats Odell i den framtida regeringen. Odell har gjort ett fantastiskt bra jobb, inte minst för studenternas bostadssituation. KSF önskar samtidigt våra nya kristdemokratiska ministrar Göran Hägglund, Maria Larsson och Stefan Attefall lycka till!

Kalle Bäck

Lämna en kommentar

Under Allmänt

”Fler studentbostäder med KD” (debattartikel i ERGO).

Ett debattinlägg av KSF kring studenternas bostadssituation har publicerats i Uppsala studenttidning ERGO.

”Fler studentbostäder med KD”

Publicerad 2010-09-15 12:43

Kristdemokraterna vill avskaffa fastighetsskatten för studentlägenheter och göra det helt skattefritt att hyra ut upp till hälften av sin bostad. Det är en framåtblickande bostadspolitik, menar Kristdemokratiska studentförbundets ordförande Kalle Bäck.

Kristdemokraterna och Alliansen har gjort mycket för Sveriges studenter. Studiemedlet och fribeloppet har höjts. Det förkastliga kårtvånget har avskaffats och mer resurser har tillförts den högre utbildningen. Mycket finns dock kvar att göra. Ett område där situationen är som mest akut är på bostadsfronten.
Det som först kan konstateras är att byggandet i Sverige har gått alldeles för långsamt under lång tid. Under perioden 2000–2007 byggdes mindre än hälften så många bostäder per invånare i Sverige i jämförelse med Norge och Finland. Den socialdemokratiska regeringens politik var helt enkelt ett stort misslyckande. När de rödgröna nu säger sig vilja investera i bostadsbyggande, så är det mer av denna misslyckade politik man vill ha. Byggsubventioner är precis vad som trängt undan privata investeringar och raserat förutsättningarna för en långsiktigt hållbar bostadsmarknad.

Mats Odell har under sin tid som bostadsminister tagit viktiga initiativ för att få fart på byggandet. Tillsammans med parterna på bostadsmarknaden, Hyresgästföreningen, allmännyttan och övriga fastighetsägare, har regelverket reformerats kring de allmännyttiga bostadsföretagen och hyressättningen. Detta leder till att det blir mer intressant att bygga och förvalta hyresrätter, vilket gynnar studenter. I Uppsala vill Kristdemokraterna att minst en tredjedel av alla lägenheter som byggs ska vara hyresrätter. Kommunen måste också ta sitt ansvar och att tillhandahålla mark till rimliga priser.
Mycket mer kan dock göras. För att stimulera byggandet av studentbostäder vill Kristdemokraterna avskaffa fastighetsavgiften för studentlägenheter. Detta skapar också utrymme och incitament för hyressänkningar, vilket förstärker studenternas ekonomi.

Den mest akuta bostadsbristen kan dock inte lösas med långsiktiga förutsättningar för byggande. Här spelar andrahandsuthyrningen en viktig roll. För att göra det mer attraktivt att hyra ut i andra hand har det så kallade schablonavdraget (den skattebefriade summan vid andrahandsuthyrning) höjts kraftigt från 4000 till 12 000. Alliansen har nu klargjort att en ytterligare höjning till 18 000 är att vänta om man får förnyat förtroende. Kristdemokraterna vill gå ännu längre och göra det helt skattefritt att hyra ut upp till hälften av sin bostad. Detta skulle skapa många nya bostäder i på en gång, helt gratis.
Sverige behöver en framåtblickande bostadspolitik och inte en som redan har prövats och misslyckats.

Kalle Bäck, ordförande Kristdemokratiska studentförbundet

Lämna en kommentar

Under Övrig politik, Utbildningspolitik

Förbundskrönika.

KSF har bidragit med en förbundskrönika i tidningen Kristdemokraten.

Studenternas ekonomi har förbättrats.

FÖRBUNDSKRÖNIKAN. Sedan svenska folket röstade fram en Alliansregering med starkt kristdemokratiskt inflytande 2006 så har mycket hänt i Sverige, inte minst inom utbildningsväsendet. De socialdemokratiska misslyckandena håller nu på att åtgär­das. Kvalitet sätts nu före kvantitet. Akademisk frihet sätts före politisk klåfingrighet. Föreningsfrihet gäller numera även landets studenter, tack vare kårtvångets avskaffande. Studenternas ekonomiska situation har också förbättrats tack vare höjt studiemedel och fribelopp. Detta är några exempel på varför Alliansen och Kristdemokraterna borde vara det naturliga valet för Sveriges studenter den 19:e september.

Samarabete med studentalliansförbunden.

Kristdemokratiska Studentförbundet, KSF, gör det vi kan för att synliggöra kristdemokratin på landets universitet och högskolor. Vi har kampanjat och debatterat på så många högskolor och lärosäten vi bara kunnat. För den som är extra intresserad av vår verksamhet går den att följa på http://www.studentmakt.wordpress.com. Det finns en enorm potential bland landets studenter för Kristdemokraterna om vi bara lyckas göra dem medvetna om partiets politik.

Även om mycket bra har gjorts under mandatperioden finns mycket kvar att göra. KSF har därför tillsammans med de övriga Alliansstudentförbunden tagit fram tio punkter som är extra viktiga att arbeta med under nästa mandatperiod.

1. Kvalitet före kvantitet – framtidens högskola behöver sätta kvaliteten först. Överfulla och underfinansierade utbildningar kommer i längden att innebära en kunskapskris i Sverige. Vi tar därför tydligt ställning för att kvaliteten i våra högre utbildningar ska sättas främst vid resurstilldelning.

2. Arbetslivsanknytning – praktik bör vara ett naturligt inslag på majoriteten av landets högre utbildningar. Utexaminerade studenters anställningsbarhet ska också vara en självklar del i lärosätets rankning.

3. Öka möjligheterna att arbeta vid sidan om studier – fribeloppet bör slopas och arbetsgivaravgiften ska fortsätta vara låg.

4. Entreprenörskap – det borde vara lika självklart att starta företag som att söka jobb. Hela grundutbildningen bör genomsyras av ett entreprenörsperspektiv.

5. Bildningstanken – högskolan har två syften: dels att utbilda för arbetsmarknaden och dels bildningen som ett mål i sig. Dessa två ideal står inte i motsats, utan kan komplettera varandra.

6. Utbildning ska löna sig – studenter som väljer att avsätta många år av sina liv och ta stora lån för utbildning ska inte bestraffas med en värnskatt när de börjar tjäna pengar. Jobbskatteavdraget ska även finnas kvar så att avkastning på utbildning blir högre för alla.

7. Studenters bostadssituation måste förbättras – genom ett förenklat regelverk för bostadsbyggande och genom att göra det enklare att hyra ut i andra hand.

8. Självständiga lärosäten – högskolan behöver högre grad av självständighet för att bättre anpassa sin verksamhet efter sina studenter och forskning.

9. Forskning – större möjligheter för universiteten att ta emot donationer, som också bör vara avdragsgilla eftersom det ökar mångfalden i forskningen.

10. Skäligt studiemedel – studiemedlen måste höjas i takt med kostnadshöjningar för studenter. Studiemedlet bör också fortsättningsvis utgöras av både en bidragsdel och en lånedel – detta garanterar att både staten och studenten tar ansvar för studietiden.

Dessa förslag utgör inget heltäckande program, men en grund för fortsatt arbete. Alliansen och Kristdemokraterna – för studenternas skull!

Kalle Bäck, förbundsordförande i Kristdemokratiska Studentförbundet

Lämna en kommentar

Under Krönikor