Kategoriarkiv: Studentförbund

Debattartikel i Lundagard.

KSF:s ordförande Kalle Bäck skriver idag tillsammans med de övriga studentalliansförbunden om högskolepolitiken  för nästa mandatperiod.

”En extra miljard till humaniora och samhällsvetenskap”

Debatt

Under den gångna mandatperioden har alliansen arbetat för att bryta traditionen av att fokusera på att så många som möjligt läser på högskolan. I stället har utbildningskvaliteten varit central. Det är ett arbete som måste fortsätta, samtidigt som arbetslinjen måste breddas till att också omfatta studenter. Det skriver ordförandena för allianspartiernas studentförbund.

Vi fyra ordförande för alliansens studentförbund tar idag tydligt ställning för att det är kvalitet i den högre utbildningen och möjligheten till arbete under och efter studierna som måste komma först i högskolepolitiken.

I onsdags presenterade vi ett tiopunktsprogram för vad vi anser vara de viktigaste stegen för högskolepolitiken under den kommande mandatperioden. Överst på listan kommer kvaliteten i de högre utbildningarna. Under den gångna mandatperioden har alliansen gjort mycket för att bryta den långa vänstertraditionen av att bry sig mer om att många studerar än att kvaliteten i utbildningen säkras. Alliansen har höjt anslagen till grundutbildningen med 360 miljoner och har ambitionen att i nästa mandatperiod öka anslagen med ytterligare 1,3 miljarder. Av de pengarna ska en miljard gå till att höja ersättningen per student inom humaniora och samhällsvetenskap och cirka 300 miljoner till ett nytt kvalitetssäkringssystem.

Denna politik står i skarp kontrast
till vänsterpartiernas förslag om att öka antalet högskoleplatser med 5 000, en satsning som med dagens ersättningsnivå per student borde kosta 535 miljoner, men som i deras budget endast anslås 430 miljoner. Resterande belopp kommer man att tvingas ta från existerande anslag. Resultatet blir att kvantitet premieras på bekostnad av kvalitet. Detta i en tid då all statistik pekar mot att studentunderlaget snart kommer att bli mindre, vilket gör det hela än mer svårt att förstå.

Kvalitet i högskolan betyder dock mindre om arbetsmarknaden inte fungerar, därför är det för oss mycket viktigt att arbetslinjen fortsätter att råda och att den breddas till att bättre inkludera studenter. Vi vill därför se satsningar på ökad praktik på våra högskoleutbildningar så att studenterna kan få erfarenhet av den arbetsmarknad de står inför den dag de har examensbeviset i sin hand. Att vänsterpartierna i en tid som denna då det är svårt nog att hitta sig ett extra- eller sommarjobb väljer att fördubbla arbetsgivaravgiften för unga ser vi av den anledningen på med stor skepticism.
Det behöver bli enklare att skaffa sig arbetslivserfarenhet under studietiden, inte svårare.

Sist men inte minst vill vi att entreprenörsskapsperspektivet får ett större inslag i våra akademiska utbildningar. I dag utbildas studenter till att bara bli arbetstagare. Vi anser att det borde vara lika naturligt att utbildas till att bli arbetsgivare och entreprenörer. Vi hoppas därför att en ny satsning på att införa ett entrepenörsskapsperspektiv i grundutbildningen görs under kommande mandatperiod. För oss står valet på söndag mellan kvalitet i högskolan och arbetslinjen mot kvantitet i högskolan och bidragslinjen. Att lägga sin röst på ett Alliansparti har därför aldrig varit enklare.

Karin Ernlund, ordförande Centerstudenter
Kalle Bäck, ordförande Kristdemokratiska studentförbundet
Pär Gustafsson, ordförande Liberala studenter
Erik Persson, ordförande Moderata studenter

Artikeln i sin helhet går också att läsa här.

Annons

Lämna en kommentar

Under Studentförbund, Utbildningspolitik

Alliansens Studentförbund presenterar tio punkter för högre utbildning.

Alliansens studentförbund presenterade idag ”10 punkter för högre utbildning”. Själva presentationen ägde rum på ”Träffpunkt allians” i centrala Stockholm.

Nedan följer de tio punkterna i korthet:

Alliansens Studentförbund presenterar tio punkter för högre utbildning

1. Kvalitet före kvantitet – högskolan behöver inte fler kvalitetssäkringar utan en kvalitetsform där kvaliteten – inte examinerade kurser – sätts i fokus för fördelning av anslag.

2. Arbetslivsanknytning – praktik som ett naturligt inslag på majorieteten av landets högre utbildningar. Utexaminerade studenters anställningsbarhet ska också vara en självklar del i lärosätets rankning.

3. Öka möjligheterna att arbeta vid sidan om studier – fribeloppet bör slopas, arbetsgivaravgiften ska fortsätta vara låg

4. Entreprenörskap – det borde vara lika självklart att starta företag som att söka jobb, hela grundutbildningen bör genomsyras av ett entreprenörsperspektiv.

5. Bildningstanken – högskolan har två syften, att utbilda för arbete och bildning, alltså inte bara förbereda för arbetsmarknaden, utan bilda intellektuellt, kulturellt och socialt.

6. Utbildning ska löna sig – studenter som väljer att avsätta många år av sina liv och ta stora lån för att utbildning ska inte bestraffas med en värnskatt när de börjar tjäna pengar. Jobbskatteavdraget ska även finnas kvar så att avkastning på utbildning blir högre för alla.

7. Studenters bostadssituation måste förbättras – genom ett förenklat regelverk för bostadsbyggande och göra det enklare att hyra ut i andra hand.

8. Självständiga lärosäten – högskolan behöver högre grad av självständighet för att bättre anpassa sin verksamhet efter sina studenter och forskning.

9. Forskning – större möjligheter för universiteten att ta emot donationer som också bör vara avdragsgilla eftersom det ökar mångfalden i forskningen.

10. Skäligt studiemedel – studiemedlen måste höjas i takt med kostnadshöjningar för studenter. Studiemedlet bör också fortsättningsvis utgöras av både en bidragsdel och en lånedel – detta garanterar att både staten och studenten tar ansvar för studietiden.

Tiopunktsprogrammet i sin helhet går att läsa nedan!

Alliansens studentf_#16172F

Lämna en kommentar

Under KSF:s verksamhet, Studentförbund, Utbildningspolitik

DN-debatt:”Universiteten stoppar oss”.

Följande artikel har publicerats på DN-debatt. ”

Universiteten stoppar oss”

De politiska studentförbunden: Vi vill kunna utöva vår verksamhet på landets universitet och högskolor.

Enligt svensk grundlag utgår all offentlig makt i Sverige från folket som genom fria och allmänna val utser sina representanter till riksdagen.

Vårt demokratiska system ger varje medborgare chansen att påverka sin vardag. Men för att man som meborgare i en demokrati ska kunna göra medvetna val krävs information och kunskap om de alternativ som finns. En av de högre lärosätenas viktigaste uppgifter är att samverka med samhället och fungera som en länk mellan samhälle och vetenskap.

Tillsammans har vi som representanter för de politiska studentförbunden från riksdagens samtliga partier gemensamt beslutat att skriva denna artikel i protest mot hur Sveriges högskolor och universitet hanterat denna uppgift. Vår kritik grundar sig på det faktum att vi gång på gång, under såväl valrörelser som mellanvalsperioder, nekats tillträde till universitet och högskolor utifrån osakliga grunder och bristande argument som: ”Hotet från extrem­partier är för stort” eller ”Vi vill ställa oss politiskt neutrala.” I vissa fall har vi till och med hänvisats till policydokument som sedan visat sig inte existera.

Det motstånd som universitet och högskolor utövar mot politiska studentförbund kan vi aldrig acceptera. Vi har en vision om en utveckling där de högre lärosätena i stället uppmuntrar till en politisk debatt och ett ökat intresse för samhällsfrågor bland sina studenter i samarbete med oss. Ett sådant bemötande skulle inte innebära ett hot mot akademins politiska neutralitet men främja den politiska medvetenheten bland landets studenter.

När vi nu vänder oss till Sveriges samtliga högskole- och universitetsrektorer är det med två huvudsakliga krav:

• Att högskolor/universitet tillåter studentföreningar med partipolitisk inriktning att mötas i lokaler som disponeras av högskola/universitet på samma villkor som andra studentföreningar.

• Att de partipolitiska studentföreningarna tillåts – på samma villkor som andra föreningar – sprida information om sin verksamhet och sina åsikter.

Demokrati för oss innebär mer än möjligheten att rösta var fjärde år, och som partipolitiska studentförbund ser vi det som vår främsta uppgift att engagera studenter. Våra politiska åsikter skiljer sig åt markant men i frågan om samtalets roll för skapandet av ett fungerande demokratiskt samhälle är vi överens. Vi vill därför att landets rektorer i framtiden öppnar Sveriges högre lärosäten för konstruktiva diskussioner från såväl höger som vänster och tillåter oss att ha våra bokbord, affischer, diskussionskvällar eller politiska mingel.

Det är därför vår förhoppning att vi fram till den 19 september, men även efter valet, tillåts utöva vår verksamhet på landets högskolor och universitet. I annat fall kan Sveriges universitet och högskolor knappast anses uppfylla sin demokratiska uppgift.

Magnus Nilsson
ordförande Socialdemokratiska studentförbundet

Erik Persson
ordförande Moderata studenter

Karin Ernlund
ordförande Centerstudenter

Pär Gustafsson
ordförande Liberala Studenter

Kalle Bäck
ordförande Kristdemokratiska studentförbundet

Mikael Pettersson
ordförande Vänsterns studentförbund

Frida Johnsson
språkrör Gröna studenter

Lämna en kommentar

Under Studentförbund

Lokalradio med KSF Part II.

KSF:s ordförande Kalle Bäck har återigen medverkat i ett lokalradioprogram där b.la. den högre utbildningen  och skolan i allmänhet diskuterades. Programmet går att höra här igen, dock utan musik.

Lämna en kommentar

Under Övrig politik, KSF:s verksamhet, Studentförbund

Kalle Bäck vald till ny ordförande för Kristdemokratiska Studentförbundet

Då Kristdemokratiska Studentförbundet höll årskongress i Stockholm den 10 april valdes Kalle Bäck till ny ordförande. Bäck kommer från Göteborg och läser till gymnasielärare med fokus på samhällskunskap och historia. Han ersätter därmed Aron Modig som lett förbundet under de senaste två åren. Till vice ordförande valdes juridikstudenten Alexandra Braf från Uppsala.

Till styrelseledamöter valdes Jenny Alexandersson från Stockholm, Johan Jonzén från Jönköping, Erik Eikeland från Göteborg, Samuel Bothén från Kalmar samt Glenn Wästberg från Örebro.

–          Det är en ära att få ta över ledningen för studentförbundet, inte minst nu inför valet. Under det kommande verksamhetsåret siktar vi dels på att föra Kristdemokraternas talan vid samtliga större lärosäten i landet samt stärka förbundets organisation, säger Kalle Bäck.

–          Studentförbundet kommer att arvodera ordföranden på heltid under några månader fram till valet. Det ger förbundet större möjligheter än någonsin tidigare att göra en bra valrörelse.

Lämna en kommentar

Under KSF:s verksamhet, Studentförbund

Studentalliansen skriver i Studentliv

Skriver i det senaste numret av Studentliv tillsammans med Moderata studenters ordförande Caroline Garsbo, Liberala studenters ordförande Pär Gustafsson och Centerstudenters ordförande Karin Ernlund om alliansregeringens satsningar på kvalitet i utbildningsväsendet.

Läs artikeln: Regeringen satsar på kvalitet

Lämna en kommentar

Under Studentförbund, Utbildningspolitik

Obligatoriet officiellt avskaffat!

Under onsdagseftermiddagen föll talmannens klubba i riksdagens plenisal – beslutet om kårobligatoriets avskaffande är officiellt fattat! Det här är en stor dag för friheten i Sverige. Det säger Kristdemokratiska studentförbundets ordförande Aron Modig i ett uttalande.

– Vi kristdemokratiska akademiker är väldigt glada över att föreningsfriheten nu också gäller studenterna. Alla måste ha frihet att välja vilka föreningar man vill respektive inte vill tillhöra.

– Studentkårer som får och behåller sina medlemmar utan minsta ansträngning har inga som helst incitament att bedriva sin verksamhet effektivt och på ett sätt som genererar värde för medlemmarna. Jag anser därför inte att studentkårer ska erhålla mer bidrag än andra ideella föreningar. Att regeringen förbiser obligatorieutredarens förslag angående storleken på de statliga bidragen är därför mycket positivt, avslutar Aron Modig.

1 kommentar

Under Studentförbund, Utbildningspolitik

Studentföreträdare: ”Ge studenterna en ljusare framtid”

I dagarna har Aron Modig tillsammans med en rad företrädare från riksdagspartiernas studentförbund samt Sveriges förenade studentkårer (SFS) en debattartikel publicerad i några av Liberala Nyhetsbyråns tidningar. Artikeln rör de förslag som presenterats av den studiesociala utredningen och har hittills kunnat läsas i Sundsvalls Tidning, Norran samt Västerbottens-Kuriren.

Lämna en kommentar

Under KSF:s verksamhet, Studentförbund, Tips, Utbildningspolitik

KSF höll lyckad årskongress

Lördagen den 7 mars höll Kristdemokratiska Studentförbundet årskongress i Bååtska rummet, Stockholm. Vid denna summerades det gångna verksamhetsåret samtidigt som budget och verksamhetsplan fastslogs för 2009. Aron Modig från Göteborg omvaldes som förbundsordförande. Sebastian Hillerström från Stockholm är ny som vice förbundsordförande. Till styrelseledamöter valdes Josef Kuhlin och Kalle Bäck från Göteborg, Madeleine Blom från Stockholm, Johan Enochsson från Jönköping samt Alexandra Mossberg från Lund.

I samband med årskongressen anordnades ett seminarium med Thomas Andersson, rektor vid Högskolan i Jönköping, som skrivit rapporten Globaliseringen och den högre utbildningen för regeringens Globaliseringsråd. Diskussionen kretsade kring hur Sverige och svensk högre utbildning ska kunna stå sig väl i den allt hårdare internationella konkurrensen.

Årskongressen beslutade även att förbundet ska arbeta för införandet av en examensbonus. Syftet med en sådan är att motivera fler studenter att fullfölja sina studier och ta ut examen inom en rimlig tidsram.

 – Vi är mycket nöjda med årets kongress. Uppslutningen var god och det inledande seminariet med Thomas Andersson var mycket givande. Kristdemokratiska Studentförbundet står starkt och vi i den nyvalda förbundsstyrelsen ser positivt på det kommande verksamhetsåret, sade Aron Modig efter årskongressen.

1 kommentar

Under KSF:s verksamhet, Studentförbund

På plats i Mölndal

Under helgen finns Kristdemokratiska Studentförbundet på plats vid KDU:s riksmöte i Mölndal. KSF har en egen monter i närheten av kafeterian i syfte att informera om sin verksamhet samt värva nya medlemmar. Kom gärna hit och växla några ord med oss.

Aron Modig 

Lämna en kommentar

Under Kristdemokraterna, KSF:s verksamhet, Studentförbund