Kategoriarkiv: KSF:s verksamhet

KSF tar bloggpaus

Med anledning av Kristdemokratiska Studentförbundets styrelses begränsade arbetskraft kommer KSF-bloggen härmed att göra ett längre uppehåll. Förhoppningsvis kommer bloggen att kunna återupplivas någon gång framöver men tillsvidare vill förbundsstyrelsen hänvisa till den förnyade och livaktigare hemsidan istället. Härmed vill KSF tacka bloggens läsare för visat intresse!

Annons

Lämna en kommentar

Under Allmänt, KSF:s verksamhet

”Ta bort fribeloppet och konkurrensutsätt CSN”

Följande intervju har publicerats i tidningen Kristdemokraten.

AKTUELLT. Kalle Bäck har suttit som ordförande för Kristdemokraternas Studentförbund sedan våren 2010.

Förbundet som han leder är inte ett associerat förbund med det kristdemokratiska partiet som KDU, Kristdemokraterna Seniorförbundet och Kristdemokratiska Kvinnoförbundet.

– När vi i framtiden får fler aktiva lokalavdelningar är jag inte främmande för att vi blir ett associerat förbund. Men i dag är det inget vi prioriterar, säger Kalle Bäck.

TIO gemensamma mål

KSF har i dag 230 medlemmar fördelade på sju avdelningar ute i landet. Det man vill genomföra för Sveriges studenter återfinns i de gemensamma mål som Alliansens studentförbund har för den högre utbildningen.

De målen kan sammanfattas i följande tio punkter:

Kvalitet före kvantitet. Mer arbetslivsanknytning. Ökade möjligheter att arbeta vid sidan om studierna. Entreprenörskap genom hela utbildningssystemet. Satsa på bildningssyftet inom högskolan. Utbildning ska löna sig. Studenternas bostadssituation måste förbättras. Självständiga lärosäten. En stark och fri forskning. Skäliga studiemedel.

Av de tio målen vill Kalle Bäck betona tre saker som Kristdemokratiska Studentförbundet ser som ”sin politik”.

– För det första vill vi att studenter med familj ska känna trygghet. Det nuvarande systemet för föräldrapenning utgår från att alla föräldrar befinner sig i arbetslivet, vilket drabbar studenter med barn. Vi vill ändra på villkoren för ersättning så att det tas mer hänsyn till barnens behov.

För det andra tycker Kalle Bäck att hans politiska motståndare ofta skryter om hur många lärosäten det finns. Här vill han att man i stället satsar mer på kvalitet än kvantitet.

– Vi måste öka kraven på de samhällsvetenskapliga och humansitiska utbildningarna. Som det är nu är kraven alldeles för låga jämfört med de tekniska och naturvetenskapliga utbildningarna. Detta skulle höja statusen på human- och samhällsvetenskapliga utbildningar och vi skulle få fler börs-vd:ar som läst historia eller filosofi, vilket ofta är fallet i anglosaxiska länder. Bildning, utbildning och arbetslivsanknytning skulle på så sätt knytas ihop, vilket skulle kunna bli ett bra koncept för en vinnande kristdemokratisk utbildningspolitik för högskola och universitet.

Reformera studiemedlen.

Det tredje som Kalle Bäck ser som kristdemokratisk politik handlar om studiemedelssystemet.

– Vi kristdemokrater vill ta bort det man kallar för fribeloppet, (summan av det en elev får tjäna under en termin). Regeringen har visserligen höjt beloppet men vi vill ändå ta bort det helt. Det man som student tjänar ska inte påverka det man får ut i studiemedel.

– KSF vill också konkurrensutsätta CSN när det gäller lånedelen så att även privata aktörer och banker kan erbjuda studielån.

Samarbete med KDU.

Att det är svårt för studenter att få tag i bostäder är ett erkänt problem.

– Vi vill ha en ökad nybyggnation och andrahandsuthyrning. Det kanske vi ska ta upp med den nya bo­stads­­ministern, Stefan Attefall. Han är ju kristdemokrat.

Inom en snar framtid vill Kalle Bäck utveckla ett närmare samarbete med KDU.

– Många av våra medlemmar är KDU:are. Där kan vi nog hitta många gemensamma projekt.

Tommy Wiberg

Lämna en kommentar

Under KSF:s verksamhet

Konkurrensutsätt CSN!

KSF har genom ordförande Kalle Bäck och Mattias Grängzell, som är ordförande i KDU Malmö, gjort ett inlägg i debatten kring studiemedelssystemet som publicerats i Sydvenska Dagbladet.

Konkurrensutsätt CSN!

Sedan Kristdemokraterna och Alliansen vann valet 2006 har mycket hänt som förbättrat den ekonomiska situationen för landets studenter. De tydligaste exemplen på detta är att studiemedlet och fribeloppet har höjts. Än finns dock mycket kvar att göra. Kristdemokratiska Studentförbundet anser att studiemedlet bör höjas kontinuerligt och fribeloppet bör avskaffas helt. Det ska inte straffa sig att vara flitig och arbeta även under terminen, men detta är just vad som blir konsekvensen av nuvarande fribeloppsregler. Många studenter som tjänat ”för mycket” pengar blir tillbakabetalningsskyldiga till CSN, vilket är helt orimligt. Detta är en problematik som är oerhört viktigt att komma till rätta med för oss kristdemokratiska studenter, inte minste ur ett principiellt perspektiv; flit ska löna sig!

Det är dock inte bara dessa regler som är problematiska, utan även hela studiestödssystemet i sig. CSN har idag en monopolställning som varken gynnar studenterna eller är hållbar på sikt. Vi ser ständigt återkommande exempel på hur studenter blir offer för CSN:s märkliga tolkningar av regler och riktlinjer. I höstas var det studenter vid Chalmers i Göteborg som riskerade att bli återbetalningsskyldiga för att CSN menade att de inte studerade på heltid, trots att det var just detta de gjorde. Den gången var det kursplanerna som var upplagda på ett sätt som inte behagade CSN och dessvärre är det inte svårt att hitta liknande exempel på CSN:s stelbenthet från andra delar av landet.

Vi menar därför att det vore önskvärt att konkurrensutsätta CSN. Även fristående aktörer borde ha möjligheten att erbjuda studielån. Staten ska naturligtvis fortfarande garantera en grundläggande bidragsdel, men lånedelen bör konkurrensutsättas i syfte att förbättra villkoren för studenterna. På så sätt skulle man som studerande ges möjlighet att ”rösta med fötterna” och välja bort en långivare som inte lever upp till ens förväntningar. Valfriheten och möjligheten att påverka den egna ekonomiska situationen måste helt enkelt också gälla studenter.

Mattias Grängzell
Ordförande KDU Malmö

Kalle Bäck
Ordförande Kristdemokratiska Studentförbundet

1 kommentar

Under KSF:s verksamhet, Utbildningspolitik

KSF på kommun- och landstingsdagarna!

I helgen kommer Kristdemokraterna att hålla kommun- och landstingspolitiskadagar i Norrköping. Kom gärna förbi KSF:s monter och diskutera kristdemokratisk politisk filosofi eller studentpolitik t.ex. På partiets hemsida går att läsa att

Den mötesplats som våra kommun- och landstingspolitiska dagar utgör tror vi är en mycket betydelsefull träffpunkt för vårt kommun- och landstingspolitiska arbete. Inte minst efter ett valår och tillbakagång i valresultatet. 2011 års kommun- och landstings – politiska dagar i Norrköping vill vara en kraftsamling som möjliggör om start.”

Vi ses på fredag och lördag!

Lämna en kommentar

Under KSF:s verksamhet

KSF on tour: Linnéuniversitetet i Växjö!

KSF deltog idag vid en debatt på Linneuniversitet på campuset i Växjö. Utbildningspolitik, arbetsmarknaden för unga och miljöpolitik diskuterades och de sju riksdagspartiernas studentförbund deltog. Debatten blev klargörande och åhörarna ställde många bra frågor. Efteråt delade KSF ut flygblad  till studenterna.

Lämna en kommentar

Under Kampanj, KSF:s verksamhet

KSF ont tour: Högskolan Väst!

Debatt och bokbord anordnades idag på Högskolan Väst i Trollhättan där KSF deltog. Alltifrån högskolornas ställning gentemot staten till studiemedel och arbetsmarknad diskuterades och under debatten och flygblad delades sedan ut.

Lämna en kommentar

Under Kampanj, KSF:s verksamhet

Debattartikel i Göteheborgske Spionen.

KSF:s ordförande Kalle Bäck har gjort ett debattinlägg i studenttidningen Götheborgske spionen, där han klargör vad som är kärnan i den kristdemokratiska studentpolitiken. Artikeln finns att läsa i sin helhet nedan.

Politiken ska stötta och stödja, inte styra och ställa.

Studiemedlet och fribeloppet har höjts. Grunden för en långsiktigt hållbar bostadspolitik har lagts. Det förkastliga kårtvånget har avskaffats och den mänskliga rättigheten om föreningsfrihet gäller numera även studenter i Sverige. Möjligheten att diskriminera studenter vid antagning p.g.a. kön eller etnictet har tagits bort.  Alliansen och Kristdemokraterna har alltså gjort mycket för att stärka den högre utbildningen och förbättra studenternas levnadsvillkor. Mycket finns dock kvar att göra.

Utifrån ett kristdemokratiskt perspektiv har den högre utbildningen två huvudsyften. För det första är utbildningens uppgift att sörja för samhällets kulturella och intellektuell välfärd på lång sikt. För det andra så ska den högre utbildningen och forskningen stimulera ekonomisk tillväxt och främja Sveriges konkurrenskraft. Häremellan finns ingen motsättning, utan det är uppgifter som måste kunna skötas parallellt.

I dagsläget är universiteten alltför nära knutna till staten, vilket utgör en risk för politisering av både forskning och utbildning. Det är därför viktigt att arbetet för mer självständiga lärosäten fortsätter. Minskad politisk klåfingrighet är en förutsättning för att universitet och högskolor ska kunna bedriva en verksamhet i världsklass.

Lika viktigt är att förbättra den sociala situationen för studenterna, såväl under som efter studietiden. Studiemedlet bör höjas ytterligare, vilket kommer att ske om alliansen får förnyat förtroende, och fribeloppet bör avskaffas helt. Studiemedelsystemet bör också anpassas mer till studenter med familj, som ofta är en mer utsatt grupp. Vidare så är det oacceptabelt att den högre lön som man i regel får efter sin utbildning äts upp av alltför höga skattenivåer. Därför måste marginalskatterna sänkas, så att flit och utbildning lönar sig bättre.

Mycket av arbetet för att få fram fler studentbostäder kan göras på det kommunala planet. På nationell nivå bör dock regelförenklingar göras och fastighetsavgiften för studentbostäder avskaffas. Dessutom måste det bli lättare att hyra ut en del av sin bostad i andra hand, vilket ofta hindras av hög beskattning idag.

Sammanfattningsvis: politikens roll är att stötta och stödja, inte styra och ställa. Mer akademisk frihet, ökad utbildningskvalitet och bättre förutsättningar för studenter att skapa sig en stabil socioekonomisk situation är målet för vår studentpolitik.

Kalle Bäck

Ordförande, Kristdemokratiska Studentförbundet

Lämna en kommentar

Under Övrig politik, KSF:s verksamhet, Utbildningspolitik

KSF on tour: Södertörns Högskola!

Södertörns högskola har fått besök av KSF som delade ut flygblad till förbipasserande studenter. Intresset var tämligen stort och flygbladen gick åt! Ett stort tack till KSF:s förbundsstyrelseledamot Jenny Alexandersson som hjälpte till att göra kampanjen så lyckad.

Lämna en kommentar

Under Kampanj, KSF:s verksamhet

Alliansens Studentförbund presenterar tio punkter för högre utbildning.

Alliansens studentförbund presenterade idag ”10 punkter för högre utbildning”. Själva presentationen ägde rum på ”Träffpunkt allians” i centrala Stockholm.

Nedan följer de tio punkterna i korthet:

Alliansens Studentförbund presenterar tio punkter för högre utbildning

1. Kvalitet före kvantitet – högskolan behöver inte fler kvalitetssäkringar utan en kvalitetsform där kvaliteten – inte examinerade kurser – sätts i fokus för fördelning av anslag.

2. Arbetslivsanknytning – praktik som ett naturligt inslag på majorieteten av landets högre utbildningar. Utexaminerade studenters anställningsbarhet ska också vara en självklar del i lärosätets rankning.

3. Öka möjligheterna att arbeta vid sidan om studier – fribeloppet bör slopas, arbetsgivaravgiften ska fortsätta vara låg

4. Entreprenörskap – det borde vara lika självklart att starta företag som att söka jobb, hela grundutbildningen bör genomsyras av ett entreprenörsperspektiv.

5. Bildningstanken – högskolan har två syften, att utbilda för arbete och bildning, alltså inte bara förbereda för arbetsmarknaden, utan bilda intellektuellt, kulturellt och socialt.

6. Utbildning ska löna sig – studenter som väljer att avsätta många år av sina liv och ta stora lån för att utbildning ska inte bestraffas med en värnskatt när de börjar tjäna pengar. Jobbskatteavdraget ska även finnas kvar så att avkastning på utbildning blir högre för alla.

7. Studenters bostadssituation måste förbättras – genom ett förenklat regelverk för bostadsbyggande och göra det enklare att hyra ut i andra hand.

8. Självständiga lärosäten – högskolan behöver högre grad av självständighet för att bättre anpassa sin verksamhet efter sina studenter och forskning.

9. Forskning – större möjligheter för universiteten att ta emot donationer som också bör vara avdragsgilla eftersom det ökar mångfalden i forskningen.

10. Skäligt studiemedel – studiemedlen måste höjas i takt med kostnadshöjningar för studenter. Studiemedlet bör också fortsättningsvis utgöras av både en bidragsdel och en lånedel – detta garanterar att både staten och studenten tar ansvar för studietiden.

Tiopunktsprogrammet i sin helhet går att läsa nedan!

Alliansens studentf_#16172F

Lämna en kommentar

Under KSF:s verksamhet, Studentförbund, Utbildningspolitik

KSF on tour: Mälardalens högskola!

Mälardalens högskola har fått besök av KSF. Vi delade ut KSF-flygblad tillsammans med riksdagskandidaten Sandra Åhs´ personvalsmaterial.

Lämna en kommentar

Under Kampanj, KSF:s verksamhet