Kategoriarkiv: Allmänt

KSF tar bloggpaus

Med anledning av Kristdemokratiska Studentförbundets styrelses begränsade arbetskraft kommer KSF-bloggen härmed att göra ett längre uppehåll. Förhoppningsvis kommer bloggen att kunna återupplivas någon gång framöver men tillsvidare vill förbundsstyrelsen hänvisa till den förnyade och livaktigare hemsidan istället. Härmed vill KSF tacka bloggens läsare för visat intresse!

Annons

Lämna en kommentar

Under Allmänt, KSF:s verksamhet

”Klassisk bildning mot relativismen”

Ett träffsäkert inlägg kring den klassiska bildningens värde har gjorts av Johan Lundberg, Axess. Lundberg påpekar att bildningen har viktigt roll att fylla i ett demokratiskt samhälle präglat av öppenhet och kritiskt tänkande. Gränsen mellan ett kritisk förhållningssätt och ren relativism är dock ibland hårfin. Att enkom tala om vikten av kritiskt tänkande, utan att lyfta fram bildningens roll i sammanhanget kan få problematiska konsekvenser.

”Bildning är förutsättningen för kritiskt tänkande, vilket i sin tur är en nog så viktig egenskap för den som vill förhålla sig aktivt till det politiska livet. Tyvärr har man i skolväsendet i allt högre grad kommit att uppfatta kritiskt tänkande som ett självändamål, utan koppling till klassisk bildning.

Det är den sortens ”kritiskt tänkande” som har lett till att hela 18 procent av Sveriges befolkning under 30 år tror att USA:s regering låg bakom 11 september-attackerna. Endast 51 procent menar att det var al-Qaida. Och så många som 31 procent vet inte vilken åsikt de ska ha i frågan”.

I ett samhälle där vi omges av en  aldrig sinande ström av information blir det än viktigare att kunna sålla bland oseriösa påståenden och populistiska budskap. Bildningen kan här utgöra en referensram och ett raster som kan anläggas på tillvaron för att göra den mer begriplig. På så sätt lär vi oss att skilja rätt från fel och sanning från lögn. Den klassiska bildningen är ingen kuriositet i det moderna informationssamhället- den är mer livsviktigt än någonsin.

Kalle Bäck

Lämna en kommentar

Under Allmänt, Utbildningspolitik

Regeringsförklaringen:”Samhället är större än staten”

Vid riksmötets öppnande höll statsminister Fredrik Reinfeldt en lång och innehållsrik regeringsförklaring. Redan här blev det tydligt att alliansregeringen har en starkt kristdemokratisk prägel.

”Samhället är större än staten.  Ett öppet och tolerant samhälle
byggs på tydliga värden, där vi skiljer rätt från fel, visar tolerans
för olikheter och ger utrymme för människor att växa.
Samhällsbyggandet utförs varje dag av de människor som deltar i
och utgör det civila samhället, med dess breda spektra av
frivilliga och ideella föreningar och verksamheter. ”

Detta sammanfattar den kristdemokratiska synen på det goda samhället. Civilsamällets betydelse och vikten av en gemensam värdegrund som håller ihop samhället, är grundstenar i ett mänskligare Sverige.

Det är också glädjande att se regeringens ambitioner på det utbildningspolitiska området. Satsningarna på det högre utbildningen kommer att fortsätta.

”Vi vill att Sverige ska förbli en forskningsnation av högsta rang.
Regeringens satsningar på forskning och innovation har redan
inneburit det största resurstillskottet till svensk forskning
någonsin. Nu fortsätter arbetet. En kvalitetssatsning genomförs
på högre utbildning.”

Även om Alliansen inte längre har majoritet i riksdagen så kommer Sverige att ha en regering som fokuserar på kvalitet i den högre utbildningen, vill göra det mer lönsamt att arbeta och som ser familjen och civilsamhällets roll i Sverige. Jag saknar Mats Odell i den framtida regeringen. Odell har gjort ett fantastiskt bra jobb, inte minst för studenternas bostadssituation. KSF önskar samtidigt våra nya kristdemokratiska ministrar Göran Hägglund, Maria Larsson och Stefan Attefall lycka till!

Kalle Bäck

Lämna en kommentar

Under Allmänt

Videohälsning från KSF.

KSF sänder här en videohälsing till Sveriges studenter inför det stundande valet.

2 kommentarer

Under Allmänt

Förödande för Sverige att ha världens högsta marginalskatt

Sverige har världens högsta marginalskatt, sedan Danmark vid årsskiftet lät sänka landets högsta maringalskatt med några procentenheter. Trots detta vill den rödgröna oppositionen, om de kommer till makten, höja skatterna för alla som tjänar mer än 40 000 kronor per månad. Detta tycker vi emellertid är fullständigt bisarrt.

Att ha världens högsta marginalskatt är förödande på flera olika sätt. För det första måste det anses vara moraliskt fel att betala mer än halva sin inkomst i inkomstskatt, för att sedan betala än mer skatt i form av moms. För det andra innebär höga marginalskatter att det lönar sig dåligt att utbilda sig och jobba hårt, då mycket av extrapengarna man drar in de facto försvinner  i skatt. Detta innebär att människor från andra länder, exempelvis utländska experter inom olika områden, drar sig för att jobba i Sverige samtidigt som inhemska svenskar kännar att det lönar sig dåligt att utbilda sig.

Det är högst angeläget att Sverige fortsätter på den inslagna linjen och sänker inkomstskatterna genom jobbskatteavdrag- dock bör även skattesänkningar riktas mot personer med något högre inkomster. Med anledning av detta är det glädjande att Kristdemokraterna framledes kommer att arbeta för att ”endast” drygt 15 % av svenskarna skall betala statlig skatt, jämfört med de  30 % av svenskarna som i dagsläget betalar statlig skatt.

På sikt bör Sverige införa platt skatt, det vill säga att alla- oavsett inkomst – betalar samma procentsats i skatt. Ett sådant system i kombination med ett grundavdrag på en betydligt högre nivå än i dagsläget skulle göra det lönsamt att arbeta hårt och utbilda sig, samtidigt som exempelvis extraarbetande studenter och andra skulle få mer pengar i plånboken. Flit skall alltid löna sig!

Johan Jonzén

1 kommentar

Under Allmänt

Vad har de egentligen kommit överens om?

Det är ingen nyhet att de rödgröna i grunden är tre mycket olika partier som har svårt att komma överens om en gemensam politik. Nu tycks en ytterligare en spricka ha uppstått ifråga om A-kassan. SVT skriver att:

”Det har uppstått en spricka i det rödgröna blocket kring rätten att få a-kassa i mer än 75 dagar för den som jobbar deltid.Vänsterpartiets Lars Ohly hävdar att man kommit överens om att förlänga tiden under vilken man kan få a-kassa. Men Mona Sahlin är av en annan åsikt”.

Uppenbarligen har man inte bara svårt att komma överens, utan också att komma överens vad man har kommit överens om. Låter detta som ett trovärdigt regeringsalternativ?

Kalle Bäck

Lämna en kommentar

Under Allmänt

Debatt på Uppsala universitet.

KSF deltog genom ordförande Kalle Bäck idag i en utbildningspolitisk debatt anordnad av Uppsala studentkår på Uppsala universitet. Alltifrån lärosätenas frihet till studenternas ekonomiska situationen diskuterades. Inte mindre än nio partier deltog i diskussionen.

KSF försökte lyfte fram att kvalitet i utbildningen är att prioritera före kvantitet, att studenter med familj måste ges ökat stöd och att bostadssituationen måste lösas genom mer lokala initiativ och slopad fastighetsavgift på studentbostäder exempelvis.

2 kommentarer

Under Allmänt, KSF:s verksamhet

Debatt på Stockholms Universitet.

Idag debatterade alliansens studentförbund mot de rödgröna på Stockholms Universitet. Alla fyra alliansförbunden fanns representerade och KSF företräddes av ordförande Kalle Bäck. Bilden av vilka alternativ som står mot varandra klarnade ytterligare något. Kvalitén på den högre utbildningen diskuterades där alliansens vill skapa incitament för lärosäten att förbättra innehållet i undervisningen genom att en del av resurstilldelningen sker på grundval av ett antal kvalitetskriterier. Även de rödgröna talar numera om utbildningens kvalité och inte bara dess kvantitet. Några incitament för universiteten att jobba med dessa frågor vill man dock inte ha, eftersom det kan peka ut vissa lärosäten som sämre än andra.

Också studenternas ekonomiska situation diskuterades där de rödgröna vill göra det lättare för de studerande att bli försörjda av olika typer av offentliga bidrag och förskärningar under och efter studietiden. De jobb som ska skapas kommer i det rödgröna Sverige i offentlig sektor.  Alliansförbuden talade  om vikten av lägre trösklar för nyutbildade att ta sig in på arbetsmarknaden, koppling mellan arbetslivet och utbildningar och att göra det lönsammare för studenter att extraarbeta.

Slutligen tilläts de olika förbuden att under tre minuter uttrycka sin syn på utbildningen roll i samhället. Att utbildningen leder till jobb är en viktig aspekt, men den högre utbildningen är också ett mål i sig, eftersom människan är en kunskapstörstande varelse, betonade KSF:s företrädare. Den klassiska bildningen och de fria akademierna har också en given roll i ett pluralistiskt samhälle, både som värdeförmedlare och självkritiskt spegel av det samhälle de existerar i. Det finns helt enkelt värden som är immateriella och som inte går att mäta i pengar, i den kristdemokratiska synen på utbildning.

Lämna en kommentar

Under Allmänt

Alliansen!

Alliansens partiledare befinner sig för närvarande på tågturné och gästade idag Göteborg. KSF:s ordförande Kalle Bäck fanns på plats. En stor folkskara samlades på Kungsportsplatsen för att lyssna till Göran Hägglund, Fredrik Reinfeldt, Maud Olofsson och Jan Björklund som talade om vad alliansregeringen åstadkommit under manadatperioden, vad som är de stora utmaningarna inför nästa och varför man ska rösta på Alliansen. Därefter fortsatte tillställningen på en närbelägen restaurang med mingel.

Lämna en kommentar

Under Allmänt

Bryssel.

Under slutet av veckan besökte en svensk delegation Kristdemokraternas EU-parlamentariker Alf Svensson. En av de som ingick i delegationen var KSF:s ordförande Kalle Bäck.  Alf Svensson talade om sitt arbete i parlamentet och de utskott där han sitter. Han betonade också att kristdemokratin spelat en avgörande roll i EU-sammanhang genom hela unionens och gemenskapens historia. Detta är något som vi kristdemokrater kan vara stolta över. De värderingar som ligger till grund för samarbetet har en stark kristdemokratisk prägel med människovärde, subsidiaritet och syskonskap som grund.

Brysselbesöket inkluderade också en träff med den svenska representationen och West Sweden. Här talades det b.la om vikten av att Sverige utnyttjar de fördelar som finns med EU-medlemskapet och att EU-perspektivet bör inkluderas i beslutsfattande på lokal nivå.

Lämna en kommentar

Under Allmänt