Månadsarkiv: oktober 2010

Katederundervisningen har inte spelat ut sin roll.

De sviktande resultaten i den svenska skola förklaras ofta med bristande styrning och dålig uppföljning av elevernas studieresultat. Alliansregeringen har vidtagit viktiga åtgärder för att bryta med denna negativa utveckling och både ny skollag, läroplan och nytt betygssystem har eller håller på att införas. Vad som mer sällan diskuteras är om det kan finnas något i själva undervisningen som gör att vissa elevgrupper halkar efter. Det är dock inte politikens roll att tala om för lärarkåren vilken typ av pedagogik som ska tillämpas, men alla som på något sätt är verksamma i skolans värld, eller är intresserade av skolfrågor, bör ta modern forskning på området i beaktande.

För att skolan ska kunna bli en plats där alla barn får utvecklas efter sina förutsättningar, så bör forskning från olika discipliner ligga till grund för skolans arbetssätt. Inte endast forskning inom pedagogik. Barnläkaren Harriet Maler skriver idag på SvD-Brännpunkt att modern utvecklingspsykologisk och neurobliologisk forskningen i stora drag motsäger de trender på det pedagogiska planet som länge funnits i den svenska skolan.

”Men sannolikt bidrar dagens skolsystem till att fler barn uppfattas som ofokuserade och att de får svårt att hänga med i undervisningen. Den nuvarande läroplanen har varken beaktat hur barn utvecklas i allmänhet eller vilka skillnader som finns mellan olika barn.”

Ofta åläggs barn redan vid sju års ålder att ”söka sin egen kunskap” och läraren har på så sätt abdikerat från sin roll som kunskapsförmedlare och istället blivit något av en handledare. Detta är att ålägga barn ett ansvar som de absolut inte är beredda att axla. De barn som redan ligger i riskzonen drabbas extra hårt och negativa konsekvenser även senare i livet är att vänta.

”Under de första skolåren skulle antagligen en viss tillbakagång till mer gammaldags katederundervisning vara bra för alla barn. Miljön i klassrummen skulle bli mindre rörig, vilket i synnerhet barn med koncentrationssvårigheter skulle må bra av. Ren minnesträning, det vill säga utantilläxor är nog också underskattat.”

Mot bakgrund av detta är det glädjande att den nya läroplanen betonar vikten av lärarledd undervisningen. För att kunna blir kritiskt tänkande och kunskapssökande måste alla elever få en god kunskapsgrund att stå på först Läraren måste här spela en tydlig och kunskapsförmedlande roll, särskilt på de tidigare stadierna. Det finns en risk att detta uppfattas som gammaldags och bakåtsträvande, men det finns inget egenvärde i att förkasta mer traditionella undervisningssätt, bara för att skola på så sätt ska verka mer progressiv. Denna insikt är viktig att te med i diskussionen  kring hur vi skapar en skola som ger alla elever möjligheter att växa. Katederundervisningen har helt enkelt inte spelat ut sin roll.

Kalle Bäck

Annons

Lämna en kommentar

Under Utbildningspolitik

”KD – Sveriges enda borgerliga idéparti”.

Trots en gedigen valrörelse  från många kristdemokratiska valarbetare, så belönade väljarna inte partiet med fler röster. Den generella trenden i hela riket var tyvärr negativ och Kristdemokraterna är idag riksdagens minsta parti tillsammans med Vänsterpartiet. Behovet av förnyelse är därför påtagligt. I veckan lade KDU fram resultatet av den s.k. Kriskommissionens arbete. Här efterlyses ett mer tydligt ledarskap och ett tydligare politiskt koncept. Det måste helt enkelt bli tydligare för väljarna vad Kristdemokraterna ska förknippas med.

Göran Hägglund visar nu prov på en medvetenhet om behovet av kristdemokratisk förnyelse. Partiet har nu en unik möjlighet att profilera sig som det enda borgerliga idéburna alternativet i svensk politik.

”Valresultatet med två jämnstora partier gynnar KD – Sveriges enda borgerliga idéparti. Kristdemokraterna som politikens gränspoliser har varit kärnan i den förnyelse av partiet som pågått det senaste året. Men det räcker inte. Utvecklingen av vår politik har inte hängt med idéutvecklingen.”

Hägglund nämner nu rättsfrågor, familjepolitiken och småföretagens roll som möjliga områden för partiet att tydligare profilera sig inom. Jag tycker att detta är utmärkta frågor för Kristdemokraterna att ta initiativet på. I synnerhet skulle en familjevänlig politik kunna kopplas ihop med förebyggande och bekämpande av brottslighet. Detta skulle kunna utgöra ett tydligt politiskt koncept och tydliggöra varför väljarna ska rösta på Kristdemokraterna och inte bara alliansen i allmänhet.Viktigt blir då också att kommunicera detta budskap konsekvent och i god tid innan nästa val. det får inte råda någon tvekan om vilka frågor som Kristdemokraterna driver, vilket tyvärr var fallet i valet 2010.

Det känns hoppfullt att både ungdomsförbund och parti har insikt om vad som behöver göras. Jag är helt övertygad om att Kristdemokraterna kommer igen i valen 2014 om man lyckas fylla begrepp som ”politikens gränser” och ”verklighetens folk ” med ett tydligt sakpolitiskt innehåll. Arbetet med detta kan nu börja!

Kalle Bäck

Lämna en kommentar

Under Kristdemokraterna

Spetsutbildningar är en framgång – bygg ut meritpoängsystemet.

Sedan 2009 pågår försök med spetsutbildningar inom gymnasieskolan. Skolverket har nu utvärderat verksamheten och kommit fram till att  såväl elever som lärare är nöjd med utbildningarna. Man konstaterar dock att förbättringar kan göras. Exempelvis kan systemet med meritpoäng byggas ut, så att eleverna känner att flit och hårt arbete lönar sig.

”Eleverna som läser på gymnasiala spetsutbildningar uppskattar sin utbildning. Lärarna vill dock se ökade möjligheter till extra poäng för att locka fler att läsa.”

Det är alltså tydligt att den inriktning som utbildningspolitikens styrts in mot, där alla elever ges möjlighet att läsa i sin takt och där flit och hårt arbete uppmuntras, uppskattas av både elever och lärare. Ytterligare ett steg i rätt riktning har tagits!

Kalle Bäck

Lämna en kommentar

Under Utbildningspolitik

Regeringsförklaringen:”Samhället är större än staten”

Vid riksmötets öppnande höll statsminister Fredrik Reinfeldt en lång och innehållsrik regeringsförklaring. Redan här blev det tydligt att alliansregeringen har en starkt kristdemokratisk prägel.

”Samhället är större än staten.  Ett öppet och tolerant samhälle
byggs på tydliga värden, där vi skiljer rätt från fel, visar tolerans
för olikheter och ger utrymme för människor att växa.
Samhällsbyggandet utförs varje dag av de människor som deltar i
och utgör det civila samhället, med dess breda spektra av
frivilliga och ideella föreningar och verksamheter. ”

Detta sammanfattar den kristdemokratiska synen på det goda samhället. Civilsamällets betydelse och vikten av en gemensam värdegrund som håller ihop samhället, är grundstenar i ett mänskligare Sverige.

Det är också glädjande att se regeringens ambitioner på det utbildningspolitiska området. Satsningarna på det högre utbildningen kommer att fortsätta.

”Vi vill att Sverige ska förbli en forskningsnation av högsta rang.
Regeringens satsningar på forskning och innovation har redan
inneburit det största resurstillskottet till svensk forskning
någonsin. Nu fortsätter arbetet. En kvalitetssatsning genomförs
på högre utbildning.”

Även om Alliansen inte längre har majoritet i riksdagen så kommer Sverige att ha en regering som fokuserar på kvalitet i den högre utbildningen, vill göra det mer lönsamt att arbeta och som ser familjen och civilsamhällets roll i Sverige. Jag saknar Mats Odell i den framtida regeringen. Odell har gjort ett fantastiskt bra jobb, inte minst för studenternas bostadssituation. KSF önskar samtidigt våra nya kristdemokratiska ministrar Göran Hägglund, Maria Larsson och Stefan Attefall lycka till!

Kalle Bäck

Lämna en kommentar

Under Allmänt