Månadsarkiv: september 2010

”Fler studentbostäder med KD” (debattartikel i ERGO).

Ett debattinlägg av KSF kring studenternas bostadssituation har publicerats i Uppsala studenttidning ERGO.

”Fler studentbostäder med KD”

Publicerad 2010-09-15 12:43

Kristdemokraterna vill avskaffa fastighetsskatten för studentlägenheter och göra det helt skattefritt att hyra ut upp till hälften av sin bostad. Det är en framåtblickande bostadspolitik, menar Kristdemokratiska studentförbundets ordförande Kalle Bäck.

Kristdemokraterna och Alliansen har gjort mycket för Sveriges studenter. Studiemedlet och fribeloppet har höjts. Det förkastliga kårtvånget har avskaffats och mer resurser har tillförts den högre utbildningen. Mycket finns dock kvar att göra. Ett område där situationen är som mest akut är på bostadsfronten.
Det som först kan konstateras är att byggandet i Sverige har gått alldeles för långsamt under lång tid. Under perioden 2000–2007 byggdes mindre än hälften så många bostäder per invånare i Sverige i jämförelse med Norge och Finland. Den socialdemokratiska regeringens politik var helt enkelt ett stort misslyckande. När de rödgröna nu säger sig vilja investera i bostadsbyggande, så är det mer av denna misslyckade politik man vill ha. Byggsubventioner är precis vad som trängt undan privata investeringar och raserat förutsättningarna för en långsiktigt hållbar bostadsmarknad.

Mats Odell har under sin tid som bostadsminister tagit viktiga initiativ för att få fart på byggandet. Tillsammans med parterna på bostadsmarknaden, Hyresgästföreningen, allmännyttan och övriga fastighetsägare, har regelverket reformerats kring de allmännyttiga bostadsföretagen och hyressättningen. Detta leder till att det blir mer intressant att bygga och förvalta hyresrätter, vilket gynnar studenter. I Uppsala vill Kristdemokraterna att minst en tredjedel av alla lägenheter som byggs ska vara hyresrätter. Kommunen måste också ta sitt ansvar och att tillhandahålla mark till rimliga priser.
Mycket mer kan dock göras. För att stimulera byggandet av studentbostäder vill Kristdemokraterna avskaffa fastighetsavgiften för studentlägenheter. Detta skapar också utrymme och incitament för hyressänkningar, vilket förstärker studenternas ekonomi.

Den mest akuta bostadsbristen kan dock inte lösas med långsiktiga förutsättningar för byggande. Här spelar andrahandsuthyrningen en viktig roll. För att göra det mer attraktivt att hyra ut i andra hand har det så kallade schablonavdraget (den skattebefriade summan vid andrahandsuthyrning) höjts kraftigt från 4000 till 12 000. Alliansen har nu klargjort att en ytterligare höjning till 18 000 är att vänta om man får förnyat förtroende. Kristdemokraterna vill gå ännu längre och göra det helt skattefritt att hyra ut upp till hälften av sin bostad. Detta skulle skapa många nya bostäder i på en gång, helt gratis.
Sverige behöver en framåtblickande bostadspolitik och inte en som redan har prövats och misslyckats.

Kalle Bäck, ordförande Kristdemokratiska studentförbundet

Annons

Lämna en kommentar

Under Övrig politik, Utbildningspolitik

Förbundskrönika.

KSF har bidragit med en förbundskrönika i tidningen Kristdemokraten.

Studenternas ekonomi har förbättrats.

FÖRBUNDSKRÖNIKAN. Sedan svenska folket röstade fram en Alliansregering med starkt kristdemokratiskt inflytande 2006 så har mycket hänt i Sverige, inte minst inom utbildningsväsendet. De socialdemokratiska misslyckandena håller nu på att åtgär­das. Kvalitet sätts nu före kvantitet. Akademisk frihet sätts före politisk klåfingrighet. Föreningsfrihet gäller numera även landets studenter, tack vare kårtvångets avskaffande. Studenternas ekonomiska situation har också förbättrats tack vare höjt studiemedel och fribelopp. Detta är några exempel på varför Alliansen och Kristdemokraterna borde vara det naturliga valet för Sveriges studenter den 19:e september.

Samarabete med studentalliansförbunden.

Kristdemokratiska Studentförbundet, KSF, gör det vi kan för att synliggöra kristdemokratin på landets universitet och högskolor. Vi har kampanjat och debatterat på så många högskolor och lärosäten vi bara kunnat. För den som är extra intresserad av vår verksamhet går den att följa på http://www.studentmakt.wordpress.com. Det finns en enorm potential bland landets studenter för Kristdemokraterna om vi bara lyckas göra dem medvetna om partiets politik.

Även om mycket bra har gjorts under mandatperioden finns mycket kvar att göra. KSF har därför tillsammans med de övriga Alliansstudentförbunden tagit fram tio punkter som är extra viktiga att arbeta med under nästa mandatperiod.

1. Kvalitet före kvantitet – framtidens högskola behöver sätta kvaliteten först. Överfulla och underfinansierade utbildningar kommer i längden att innebära en kunskapskris i Sverige. Vi tar därför tydligt ställning för att kvaliteten i våra högre utbildningar ska sättas främst vid resurstilldelning.

2. Arbetslivsanknytning – praktik bör vara ett naturligt inslag på majoriteten av landets högre utbildningar. Utexaminerade studenters anställningsbarhet ska också vara en självklar del i lärosätets rankning.

3. Öka möjligheterna att arbeta vid sidan om studier – fribeloppet bör slopas och arbetsgivaravgiften ska fortsätta vara låg.

4. Entreprenörskap – det borde vara lika självklart att starta företag som att söka jobb. Hela grundutbildningen bör genomsyras av ett entreprenörsperspektiv.

5. Bildningstanken – högskolan har två syften: dels att utbilda för arbetsmarknaden och dels bildningen som ett mål i sig. Dessa två ideal står inte i motsats, utan kan komplettera varandra.

6. Utbildning ska löna sig – studenter som väljer att avsätta många år av sina liv och ta stora lån för utbildning ska inte bestraffas med en värnskatt när de börjar tjäna pengar. Jobbskatteavdraget ska även finnas kvar så att avkastning på utbildning blir högre för alla.

7. Studenters bostadssituation måste förbättras – genom ett förenklat regelverk för bostadsbyggande och genom att göra det enklare att hyra ut i andra hand.

8. Självständiga lärosäten – högskolan behöver högre grad av självständighet för att bättre anpassa sin verksamhet efter sina studenter och forskning.

9. Forskning – större möjligheter för universiteten att ta emot donationer, som också bör vara avdragsgilla eftersom det ökar mångfalden i forskningen.

10. Skäligt studiemedel – studiemedlen måste höjas i takt med kostnadshöjningar för studenter. Studiemedlet bör också fortsättningsvis utgöras av både en bidragsdel och en lånedel – detta garanterar att både staten och studenten tar ansvar för studietiden.

Dessa förslag utgör inget heltäckande program, men en grund för fortsatt arbete. Alliansen och Kristdemokraterna – för studenternas skull!

Kalle Bäck, förbundsordförande i Kristdemokratiska Studentförbundet

Lämna en kommentar

Under Krönikor

Debattartikel i Lundagard.

KSF:s ordförande Kalle Bäck skriver idag tillsammans med de övriga studentalliansförbunden om högskolepolitiken  för nästa mandatperiod.

”En extra miljard till humaniora och samhällsvetenskap”

Debatt

Under den gångna mandatperioden har alliansen arbetat för att bryta traditionen av att fokusera på att så många som möjligt läser på högskolan. I stället har utbildningskvaliteten varit central. Det är ett arbete som måste fortsätta, samtidigt som arbetslinjen måste breddas till att också omfatta studenter. Det skriver ordförandena för allianspartiernas studentförbund.

Vi fyra ordförande för alliansens studentförbund tar idag tydligt ställning för att det är kvalitet i den högre utbildningen och möjligheten till arbete under och efter studierna som måste komma först i högskolepolitiken.

I onsdags presenterade vi ett tiopunktsprogram för vad vi anser vara de viktigaste stegen för högskolepolitiken under den kommande mandatperioden. Överst på listan kommer kvaliteten i de högre utbildningarna. Under den gångna mandatperioden har alliansen gjort mycket för att bryta den långa vänstertraditionen av att bry sig mer om att många studerar än att kvaliteten i utbildningen säkras. Alliansen har höjt anslagen till grundutbildningen med 360 miljoner och har ambitionen att i nästa mandatperiod öka anslagen med ytterligare 1,3 miljarder. Av de pengarna ska en miljard gå till att höja ersättningen per student inom humaniora och samhällsvetenskap och cirka 300 miljoner till ett nytt kvalitetssäkringssystem.

Denna politik står i skarp kontrast
till vänsterpartiernas förslag om att öka antalet högskoleplatser med 5 000, en satsning som med dagens ersättningsnivå per student borde kosta 535 miljoner, men som i deras budget endast anslås 430 miljoner. Resterande belopp kommer man att tvingas ta från existerande anslag. Resultatet blir att kvantitet premieras på bekostnad av kvalitet. Detta i en tid då all statistik pekar mot att studentunderlaget snart kommer att bli mindre, vilket gör det hela än mer svårt att förstå.

Kvalitet i högskolan betyder dock mindre om arbetsmarknaden inte fungerar, därför är det för oss mycket viktigt att arbetslinjen fortsätter att råda och att den breddas till att bättre inkludera studenter. Vi vill därför se satsningar på ökad praktik på våra högskoleutbildningar så att studenterna kan få erfarenhet av den arbetsmarknad de står inför den dag de har examensbeviset i sin hand. Att vänsterpartierna i en tid som denna då det är svårt nog att hitta sig ett extra- eller sommarjobb väljer att fördubbla arbetsgivaravgiften för unga ser vi av den anledningen på med stor skepticism.
Det behöver bli enklare att skaffa sig arbetslivserfarenhet under studietiden, inte svårare.

Sist men inte minst vill vi att entreprenörsskapsperspektivet får ett större inslag i våra akademiska utbildningar. I dag utbildas studenter till att bara bli arbetstagare. Vi anser att det borde vara lika naturligt att utbildas till att bli arbetsgivare och entreprenörer. Vi hoppas därför att en ny satsning på att införa ett entrepenörsskapsperspektiv i grundutbildningen görs under kommande mandatperiod. För oss står valet på söndag mellan kvalitet i högskolan och arbetslinjen mot kvantitet i högskolan och bidragslinjen. Att lägga sin röst på ett Alliansparti har därför aldrig varit enklare.

Karin Ernlund, ordförande Centerstudenter
Kalle Bäck, ordförande Kristdemokratiska studentförbundet
Pär Gustafsson, ordförande Liberala studenter
Erik Persson, ordförande Moderata studenter

Artikeln i sin helhet går också att läsa här.

Lämna en kommentar

Under Studentförbund, Utbildningspolitik

KSF on tour: Linnéuniversitetet i Växjö!

KSF deltog idag vid en debatt på Linneuniversitet på campuset i Växjö. Utbildningspolitik, arbetsmarknaden för unga och miljöpolitik diskuterades och de sju riksdagspartiernas studentförbund deltog. Debatten blev klargörande och åhörarna ställde många bra frågor. Efteråt delade KSF ut flygblad  till studenterna.

Lämna en kommentar

Under Kampanj, KSF:s verksamhet

KSF ont tour: Högskolan Väst!

Debatt och bokbord anordnades idag på Högskolan Väst i Trollhättan där KSF deltog. Alltifrån högskolornas ställning gentemot staten till studiemedel och arbetsmarknad diskuterades och under debatten och flygblad delades sedan ut.

Lämna en kommentar

Under Kampanj, KSF:s verksamhet

KSF on tour: Halmstad Högskola!

KSF besökte idag Halmstad Högskola. Flygblad och tidningar delades ut till studenterna. KSF riktar ett stort tack till Markus, Marielle och Malin som hjälpte till med kampanjandet.

1 kommentar

Under Kampanj

De kristdemokratiska berättelsen om samhället.

Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund har gjort ett mycket bra och djupt ideologiskt inlägg om vilket Sverige vi vill se på lång sikt. Kärnbudskapet är att det goda samhället inte skapas enkom genom lagstiftning, utan genom att normer och värderingar genomsyrar och förvaltas av de små gemenskaperna i civilsamhället.

För oss kristdemokrater är en sak klar: vi är ett värdeorienterat parti, ett idéparti. Vi skiljer oss från andra. När de goda gemenskaperna, med familjen som den viktigaste, fungerar som bäst bildar de en värderingarnas vall mot den ständigt trängande lag- och regleringsströmmen. Utan etik – en massproduktion av lagar. När vi lämnar misstänksamhetens, förbudens och politiseringens land ser vi det fria och trygga Sverige avteckna sig

I en tid då politiken ofta reduceras till tekniska frågor om hur det effektivaste skattesystemet skapas eller exakt var bidragsnivåer bör  ligga, så krävs det ett värdeorienterat parti som kan ta sig an de stora frågorna om samhällets långsiktiga utveckling. Kristdemokraterna har utan tvekan goda förutsättningar att axla denna uppgift.

Kalle Bäck

Lämna en kommentar

Under Ideologi

Debattartikel i Göteheborgske Spionen.

KSF:s ordförande Kalle Bäck har gjort ett debattinlägg i studenttidningen Götheborgske spionen, där han klargör vad som är kärnan i den kristdemokratiska studentpolitiken. Artikeln finns att läsa i sin helhet nedan.

Politiken ska stötta och stödja, inte styra och ställa.

Studiemedlet och fribeloppet har höjts. Grunden för en långsiktigt hållbar bostadspolitik har lagts. Det förkastliga kårtvånget har avskaffats och den mänskliga rättigheten om föreningsfrihet gäller numera även studenter i Sverige. Möjligheten att diskriminera studenter vid antagning p.g.a. kön eller etnictet har tagits bort.  Alliansen och Kristdemokraterna har alltså gjort mycket för att stärka den högre utbildningen och förbättra studenternas levnadsvillkor. Mycket finns dock kvar att göra.

Utifrån ett kristdemokratiskt perspektiv har den högre utbildningen två huvudsyften. För det första är utbildningens uppgift att sörja för samhällets kulturella och intellektuell välfärd på lång sikt. För det andra så ska den högre utbildningen och forskningen stimulera ekonomisk tillväxt och främja Sveriges konkurrenskraft. Häremellan finns ingen motsättning, utan det är uppgifter som måste kunna skötas parallellt.

I dagsläget är universiteten alltför nära knutna till staten, vilket utgör en risk för politisering av både forskning och utbildning. Det är därför viktigt att arbetet för mer självständiga lärosäten fortsätter. Minskad politisk klåfingrighet är en förutsättning för att universitet och högskolor ska kunna bedriva en verksamhet i världsklass.

Lika viktigt är att förbättra den sociala situationen för studenterna, såväl under som efter studietiden. Studiemedlet bör höjas ytterligare, vilket kommer att ske om alliansen får förnyat förtroende, och fribeloppet bör avskaffas helt. Studiemedelsystemet bör också anpassas mer till studenter med familj, som ofta är en mer utsatt grupp. Vidare så är det oacceptabelt att den högre lön som man i regel får efter sin utbildning äts upp av alltför höga skattenivåer. Därför måste marginalskatterna sänkas, så att flit och utbildning lönar sig bättre.

Mycket av arbetet för att få fram fler studentbostäder kan göras på det kommunala planet. På nationell nivå bör dock regelförenklingar göras och fastighetsavgiften för studentbostäder avskaffas. Dessutom måste det bli lättare att hyra ut en del av sin bostad i andra hand, vilket ofta hindras av hög beskattning idag.

Sammanfattningsvis: politikens roll är att stötta och stödja, inte styra och ställa. Mer akademisk frihet, ökad utbildningskvalitet och bättre förutsättningar för studenter att skapa sig en stabil socioekonomisk situation är målet för vår studentpolitik.

Kalle Bäck

Ordförande, Kristdemokratiska Studentförbundet

Lämna en kommentar

Under Övrig politik, KSF:s verksamhet, Utbildningspolitik

KSF on tour: Södertörns Högskola!

Södertörns högskola har fått besök av KSF som delade ut flygblad till förbipasserande studenter. Intresset var tämligen stort och flygbladen gick åt! Ett stort tack till KSF:s förbundsstyrelseledamot Jenny Alexandersson som hjälpte till att göra kampanjen så lyckad.

Lämna en kommentar

Under Kampanj, KSF:s verksamhet

Alliansens Studentförbund presenterar tio punkter för högre utbildning.

Alliansens studentförbund presenterade idag ”10 punkter för högre utbildning”. Själva presentationen ägde rum på ”Träffpunkt allians” i centrala Stockholm.

Nedan följer de tio punkterna i korthet:

Alliansens Studentförbund presenterar tio punkter för högre utbildning

1. Kvalitet före kvantitet – högskolan behöver inte fler kvalitetssäkringar utan en kvalitetsform där kvaliteten – inte examinerade kurser – sätts i fokus för fördelning av anslag.

2. Arbetslivsanknytning – praktik som ett naturligt inslag på majorieteten av landets högre utbildningar. Utexaminerade studenters anställningsbarhet ska också vara en självklar del i lärosätets rankning.

3. Öka möjligheterna att arbeta vid sidan om studier – fribeloppet bör slopas, arbetsgivaravgiften ska fortsätta vara låg

4. Entreprenörskap – det borde vara lika självklart att starta företag som att söka jobb, hela grundutbildningen bör genomsyras av ett entreprenörsperspektiv.

5. Bildningstanken – högskolan har två syften, att utbilda för arbete och bildning, alltså inte bara förbereda för arbetsmarknaden, utan bilda intellektuellt, kulturellt och socialt.

6. Utbildning ska löna sig – studenter som väljer att avsätta många år av sina liv och ta stora lån för att utbildning ska inte bestraffas med en värnskatt när de börjar tjäna pengar. Jobbskatteavdraget ska även finnas kvar så att avkastning på utbildning blir högre för alla.

7. Studenters bostadssituation måste förbättras – genom ett förenklat regelverk för bostadsbyggande och göra det enklare att hyra ut i andra hand.

8. Självständiga lärosäten – högskolan behöver högre grad av självständighet för att bättre anpassa sin verksamhet efter sina studenter och forskning.

9. Forskning – större möjligheter för universiteten att ta emot donationer som också bör vara avdragsgilla eftersom det ökar mångfalden i forskningen.

10. Skäligt studiemedel – studiemedlen måste höjas i takt med kostnadshöjningar för studenter. Studiemedlet bör också fortsättningsvis utgöras av både en bidragsdel och en lånedel – detta garanterar att både staten och studenten tar ansvar för studietiden.

Tiopunktsprogrammet i sin helhet går att läsa nedan!

Alliansens studentf_#16172F

Lämna en kommentar

Under KSF:s verksamhet, Studentförbund, Utbildningspolitik