Månadsarkiv: maj 2010

Vad har de egentligen kommit överens om?

Det är ingen nyhet att de rödgröna i grunden är tre mycket olika partier som har svårt att komma överens om en gemensam politik. Nu tycks en ytterligare en spricka ha uppstått ifråga om A-kassan. SVT skriver att:

”Det har uppstått en spricka i det rödgröna blocket kring rätten att få a-kassa i mer än 75 dagar för den som jobbar deltid.Vänsterpartiets Lars Ohly hävdar att man kommit överens om att förlänga tiden under vilken man kan få a-kassa. Men Mona Sahlin är av en annan åsikt”.

Uppenbarligen har man inte bara svårt att komma överens, utan också att komma överens vad man har kommit överens om. Låter detta som ett trovärdigt regeringsalternativ?

Kalle Bäck

Annons

Lämna en kommentar

Under Allmänt

Kvalitet är viktigare än kvantitet.

FÖRBUNDSKRÖNIKAN. Sedan jag för drygt en månad sedan fick förtroendet att leda Kristdemokratiska Studentförbundet har jag deltagit i ett antal debatter med utbildningspolitik i fokus.

I början av maj anordnades en paneldiskussion vid Stockholms universitet kring den högre utbildningen där samtliga riksdagspartiers studentförbund deltog. Något som särskilt slog mig under debatten var de skillnader som finns mellan Alliansen och de rödgröna ifråga om utbildningens kvalitet.

Simpelt kvantifierbara mål

Först och främst bör det påpekas att det är ett framsteg att även de rödgröna numera överhuvudtaget är öppna för diskussion kring kvaliteten inom utbildningsväsendet. Tidigare har man helt valt att lägga fokus på kvantitativa mål i stil med att ”hälften av alla ungdomar ska gå vidare till högskolestudier”. Säga vad man vill om målsättningen i sig, men en utbildningspolitik som syftar till att stimulera utbildningens innehåll bör inte fokusera på den här typen av simpelt kvantifierbara mål.

Istället bör fokus ligga på att skapa incitament och strukturer som uppmuntrar en god kvalitet. Detta är en grundläggande förutsättning för att våra universitet och högskolor ska kunna uppfylla sin roll i samhället och bidra till det gemensamma bästa.

Det är naturligtvis i första hand de enskilda universiteten och högskolorna själva som ska ansvara för att respektive lärosäte genomför kontinuerliga kvalitetskontroller. Politiken kan dock bidra med att skapa goda ramverk som främjar kvalitet istället för bara kvantitet. Det är därför glädjande att Alliansen nu tar initiativ för att säkra och stärka kvaliteten inom akademien.

Konkurrenskraftig examen

I och med den så kallade kvalitetspropostionen, (Prop. 2009/10:139), införs ett nytt resurstilldelningssystem. Det nuvarande systemet utgår ifrån kvantiteten studenter och deras prestationer i form av antal avklarade högskolepoäng. Visst förekommer granskning av kvaliteten, vilket sköts av högskoleverket, men ingen skillnad görs mellan de läro­säten som nätt och jämnt uppfyller kraven och de som når upp till toppkvalitet. Att blunda för dessa olikheter är orimligt. Det ligger både i samhällets och den enskilde studentens intresse att på ett tydligare sätt utvärdera hur olika lärosäten lyc­kas. Studenterna måste ha rätt att få veta vilken utbildningen som når upp till vilken kvalitet. Att investera både tid och pengar måste ge resultat i form av en konkurrenskraftig examen, vilket ytterst också gynnar det gemensamma bästa. Allt annat är att lura studenterna.

Mot bakgrund av detta införs nu ett nytt system där en del av resurstilldelningen sker efter en rad kvalitetskriterier. De universitet som lyckas väl ska premieras för detta. Systemet påminner mycket om kömiljarden inom vården som har visat sig mycket framgångsrikt.

Vänsterpartierna ser rött

Detta låter kanske inte speciellt kontroversiellt men det här sättet att resonera får vänsterpartierna att se rött. I den tidigare nämnda debatten menade man att detta sätt att skapa incitament för kvalitetsutveckling är att peka ut vissa utbildningar som sämre än andra, vilket missgynnar de studenter som läser där. Vänsterpartierna tycks tro att problem och skillnader försvinner om man förtiger och slätar över dem. Mot denna passiva låtgåmentalitet står en handlingskraftig Allians som ännu en gång visar att den kan leverera.

KSF kommer att göra allt för att lyfta fram studentfrågor och den högre utbildningen i valrörelsen.

Detta har Alliansen och Kristdemokraterna allt att vinna på.

Kalle Bäck, förbundsordförande i Kristdemokratiska Studentförbundet

(Texten har publicerats i tidningen Kristdemokraten 21/5 -10)

Lämna en kommentar

Under Krönikor

Kampanj och debatt i Borås.

I dagarna två har KSF kampanjat på Borås högskola. Torsdagen avslutades med en debatt mellan representanter från riksdagspartiernas studentförbund / ungdomsförbund. KSF representerades av Kalle Bäck. De var huvudsakligen tre områden som diskuterades, nämligen arbetsmarknad, miljöpolitik och jämställdhet. Det är tydligt vilka skillnader som finns mellan de olika blocken där vänsterpartierna står för att skydda de människor som redan är etablerade på arbetsmarknaden, att på ett ett icke ansvarsfullt sätt avveckla kärnkraften och en kollektivistisk syn på män och kvinnor där det är politikens roll att styra och ställa med människors vardag. KSF ser fram emot en valrörelse fylld av den här typen av klargörande debatter. Vi tar tacksamt emot alla inbjudningar!

Lämna en kommentar

Under KSF:s verksamhet

Debatt på Uppsala universitet.

KSF deltog genom ordförande Kalle Bäck idag i en utbildningspolitisk debatt anordnad av Uppsala studentkår på Uppsala universitet. Alltifrån lärosätenas frihet till studenternas ekonomiska situationen diskuterades. Inte mindre än nio partier deltog i diskussionen.

KSF försökte lyfte fram att kvalitet i utbildningen är att prioritera före kvantitet, att studenter med familj måste ges ökat stöd och att bostadssituationen måste lösas genom mer lokala initiativ och slopad fastighetsavgift på studentbostäder exempelvis.

2 kommentarer

Under Allmänt, KSF:s verksamhet

KSF-Uppsala

KSF har begåvats med en ny lokalavdelning. Den 17 maj höll KSF-Uppsala sitt konstituerande årsmöte. Föreningen kommer att vara studentförbundets länk till det gamla anrika universitetet i Uppsala. Till ordförande valdes Anthony Widell och till övriga styrelseledamöter Paula von Essen, Andreas Braw och Simon Westberg. KSF önskar den nya lokavdelningen lycka till med att sprida kunskap om och att öka intresset för kristdemokratin vid Uppsala universitet.

Lämna en kommentar

Under KSF:s verksamhet

KSF på riksmötet.

Under helgen höll Kristdemokratiska Ungdomsförbundet riksmöte i Västerås. KSF fanns representerade med en monter där material delades ut och medlemmar värvades.

Tisdag 18 maj väntar studentpolitisk debatt på Uppsala universitet där KSF naturligtvis kommer att vara representerade. Universitetshuset sal IX, klockan 16  är det som gäller för den som är intresserad. Välkomna!

Lämna en kommentar

Under KSF:s verksamhet

Ung allians presenterar rapport om lärarutbildningen.

Idag presenterade Ung Allians rapporten ”Bortom läraregitimation- ett reformprogram för bättre lärare.” Det hela ägde rum på Pedagogen i Göteborg  där representanter från alla Alliansförbunden,  Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund deltog. Jag själv deltog i arrangemanget som representant för KDU/KSF. Ung Allians presenterar nu regelbundet rapporter om olika politikområden inför nästa mandatperiod.  Några av punkterna i förslagen till reformer på det aktuella området är:

-Låt lärarna vara lärare. Skolan måste öppna upp sig för andra yrkesgrupper. Mer tid
måste  frigöras  för  lärarens  lektionsförberedelser  och  det måste  vara  stopp  för  de administrativa  pålagorna.

-En rejäl lönekarriär. SKL måste driva frågan om ökad lönespridning.  Något är fel när
förkovran hos eleverna  resulterar  i högre betyg medan  förkovran hos  läraren möts med axelryckning från både arbetsgivare och fackförbund. Bra lärare ska tjäna bra.

-Specialisera mera.  Fler arbetsgivare för lärare och ökad kvalité i undervisningen går
hand  i  hand.  Bra  lärare  ska  inte  kunna  stoppas  av  krånglig  kommunal  byråkrati.

Dessutom diskuterades regeringens proposition för nya Lärarutbildningen. Inriktningen i denna är tydlig; kvaliteten i lärarutbildningen ska höjas och de ska bli mer likvärdig över hela landet. Detta är vad som behövs om Sverige ska stå rustat inför kunskapssamhällets många utmaningar. Alliansen har utan tvekan initiativet i skolpolitiken.

Kalle Bäck

Lämna en kommentar

Under Utbildningspolitik

Sahlin svartmålar friskolorna.

Det svenska friskolesystemet,som infördes under regeringen Bildt i början av 1990-talet, har alltid varit ifrågasatt från vänsterhåll. Under de senaste tio åren har i alla fall socialdemokraterna enligt min uppfattning försökt tona ner denna kritik något, eftersom en stor andel av Sveriges elever väljer fristående alternativ. Friskolsystemet är helt enkelt uppskattat. Det ger människor möjlighet att fritt välja hur man vill utforma sin vardag, även om man i vänsterns ögon ofta ”väljer fel”. Som kristdemokrat vill jag naturligtvis understryka att valfriheten är ett mål i sig och rätten att fritt välja skola ska vara förbehållen familjerna och de enskilda eleverna.

Mona Sahlin väljer nu att såga det svenska friskolesystemet i brittisk press. Sahlin skriver i The Guardian att det system som det brittiska Tories vill införa alltför mycket påminner om det svenska, som enligt Sahlin är så fyllt av problem att det starkt kan ifrågasättas. Det  har i princip inte lett till något bra, tycks Sahlin hävda.

”Yet the Swedish authorities’ own research has concluded that over the last fifteen years since the free schools were introduced, the number of low performing pupils has increased in Sweden, while the high performing pupils have neither increased in numbers nor have they become more successful.”

Det är sorgligt att Sahlin ägnar sig åt svartmålning och vägrar inse de positiva effekter  som friskolor har även på kvaliteten i kommunala skolor.  Det finns en oerhörd potentiell vinst för det allmänna bästa i detta.  Den acceptans för friskolor som kan tyckas finnas hos Socialdemokraterna verkari mångt och mycket vara en fasad. Man försitter aldrig en chans att kritisera friskolesystemet, när det i själva verket är den av socialdemokraterna förda skolpolitiken under de senaste 50 åren som är roten till många av den svenska skolans problem. Det är ett fult sätt att skylla ifrån sig. I vilket fall så bäddar detta för en intressant skolpolitisk debatt i valrörelsen.

Lämna en kommentar

Under Utbildningspolitik

Vi vill bjuda studenterna på 840 kronor.

Det är glädjande att Alliansen nu har infriat Kristdemokraternas vallöfte från 2006 att erbjuda studenterna rabatt på 30 dagars biljetter på SL säger Michael Stjernström (KD) Kristdemokraternas suppleant i SL´s styrelse

– Under 2009 har 87 003 studenter utnyttjat rabatten på terminskortet och det är vår förhoppning att det under 2010 kommer bli ännu fler nu när de erbjuds möjligheten att köpa 30 dagars studentbiljett.

– Nu vill vi inför 2011 ställa ut vallöftet att priset för studenternas månadskort ska sänkas från 490 kronor till 420 kronor för att sammanfalla med det reducerade priset SL har på sina övriga biljetter. En besparing per år för en student i Stockholm på 840 kronor att lägga på andra nödvändiga utgifter.

Lämna en kommentar

Under Övrig politik

Debatt på Stockholms Universitet.

Idag debatterade alliansens studentförbund mot de rödgröna på Stockholms Universitet. Alla fyra alliansförbunden fanns representerade och KSF företräddes av ordförande Kalle Bäck. Bilden av vilka alternativ som står mot varandra klarnade ytterligare något. Kvalitén på den högre utbildningen diskuterades där alliansens vill skapa incitament för lärosäten att förbättra innehållet i undervisningen genom att en del av resurstilldelningen sker på grundval av ett antal kvalitetskriterier. Även de rödgröna talar numera om utbildningens kvalité och inte bara dess kvantitet. Några incitament för universiteten att jobba med dessa frågor vill man dock inte ha, eftersom det kan peka ut vissa lärosäten som sämre än andra.

Också studenternas ekonomiska situation diskuterades där de rödgröna vill göra det lättare för de studerande att bli försörjda av olika typer av offentliga bidrag och förskärningar under och efter studietiden. De jobb som ska skapas kommer i det rödgröna Sverige i offentlig sektor.  Alliansförbuden talade  om vikten av lägre trösklar för nyutbildade att ta sig in på arbetsmarknaden, koppling mellan arbetslivet och utbildningar och att göra det lönsammare för studenter att extraarbeta.

Slutligen tilläts de olika förbuden att under tre minuter uttrycka sin syn på utbildningen roll i samhället. Att utbildningen leder till jobb är en viktig aspekt, men den högre utbildningen är också ett mål i sig, eftersom människan är en kunskapstörstande varelse, betonade KSF:s företrädare. Den klassiska bildningen och de fria akademierna har också en given roll i ett pluralistiskt samhälle, både som värdeförmedlare och självkritiskt spegel av det samhälle de existerar i. Det finns helt enkelt värden som är immateriella och som inte går att mäta i pengar, i den kristdemokratiska synen på utbildning.

Lämna en kommentar

Under Allmänt