Månadsarkiv: juli 2008

Aktuellt inom utbildningspolitiken, mars till juni

Nedanstående text publicerades i KSF:s medlemstidning Politeia, nummer II 2008. Det hela är en redogörelse för det viktigaste av det som hänt i den utbildningspolitiska världen under våren.

Den 23 februari höll KSF årskongress i Stockholm. Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan samt budget antogs. Den nya styrelse som valdes består av Aron Modig, Göteborg (ordförande); Josef Kuhlin, Göteborg (kassör); Boris Damljanovic, Lund; Jonas Hillerström, Borlänge; Hanna Bäckman, Uppsala; Christofer Popoff, Stockholm samt Kalle Bäck, Göteborg.

Den 25 mars föreslog regeringens utredare att all eftergymnasial yrkesutbildning utanför högskolan ska samlas i ett ramverk kallat Yrkeshögskolan. Syftet med detta är att säkerställa kvaliteten i utbildningarna, öka tydligheten samt att förbättra informationen till de studerande och till arbetsmarknaden.

Den 31 mars tilldelades Simon Westberg KSF:s uppsatsstipendium för sin uppsats Människans natur eller de permanenta tingen?.

Den 1-4 maj höll Kristdemokratiska ungdomsförbundet riksmöte i Mölndal. KSF fanns på plats med en monter och värvade under helgen nio nya medlemmar. KSF:s styrelseledamot Kalle Bäck utsågs till KDU:s bäste skribent.

Den 15 maj meddelade Högskoleverket att antalet studenter med utländsk bakgrund ökar. Skillnaden mellan olika invandrargrupper och utbildningar är dock stor. 55 procent av ungdomarna som är födda i Iran har påbörjat högskolestudier före 25 års ålder. Motsvarande andel bland svenska ungdomar är 46 procent.

Den 25 maj meddelade Högskoleverket att antalet svenska studenter som väljer att studera i ett annat land minskar. Detta trots att det är betydligt lättare att röra sig över gränserna än tidigare. De svenskar som åker utomlands väljer i första hand att åka inom Europa. Storbritannien, Spanien och Danmark är mest populära. Under de senaste tio åren har antalet utländska studenter som kommer till Sverige tredubblats.

Den 2 juni gav Regeringen Högskoleverket i uppgift att kartlägga och analysera system för ranking av svenska universitet och högskolor. Detta för att studenterna ska erbjudas bättre information om hur respektive utbildning eller högskola står sig i förhållande till övriga läroverk. Högskoleverket ska redovisa sitt uppdrag under hösten.

Den 23 juni tillkännagav Regeringen att man planerar att föreslå riksdagen ett system med avgifter för utomeuropeiska studenter. Utbildningen ska dock även fortsättningsvis vara kostnadsfri för svenska studenter samt för studenter från EES-området. Förslaget kommer att lämnas till riksdagen i höst i en proposition om internationalisering av den högre utbildningen.

Den 26-28 juni höll Kristdemokraterna riksting i Norrköping. KSF fanns på plats med en monter.

Den 1 juli skrev EUObserver att USA investerar mer än fyra gånger så mycket som europeiska länder i högre utbildning per student. Detta är sannolikt en förklaring till att när Jiao Tong-universitetet i Shanghai listar världens främsta universitet för 2007 är 39 av de 50 högst rankade universiteten amerikanska.

Annons

Lämna en kommentar

Under KSF:s verksamhet, Utbildningspolitik

Ledare från årets andra nummer av Politeia

Nedanstående text är Aron Modigs ledare från årets andra nummer av Politeia, studentförbundets medlemstidning. Vill du bli medlem i vårt förbund eller vill du bara ha tidningen skickad till dig för att se om vår verksamhet intresserar dig? Skicka ett mail till info@studentmakt.nu.

Bättre sent än aldrig. Drygt fyra månader har gått sedan jag tog över Kristdemokratiska Studentförbundets roder men nu håller du äntligen ett färskt nummer av förbundets medlemstidning Politeia i din hand. I detta nu är det också 22 månader sedan Sverige fick en alliansregering.

Sedan den 17 september 2006 har denna åstadkommit väldigt mycket inom många olika politiska områden. Hit kommer man sannolikt att snart också kunna räkna student- och utbildningspolitiken eftersom regeringen visat stora ambitioner och tillsatt drygt en handfull utredningar inom de aktuella politikområdena. 

Detta är en god början men nu är det väldigt viktigt att dessa utredningar också leder till resultat innan det är dags för nästa riksdagsval. Dels för att det är viktigt för den allmänna opinionen men framförallt för att flera utbildningspolitiska förändringar är absolut nödvändiga. Sverige behöver en välutbildad befolkning, bestående av både bredd och spets, för att kunna stå sig väl i nutidens globala konkurrens.

Resultaten av den så kallade resursutredningen kommer sannolikt att innebära en högre kvalitet på det svenska utbildningsväsendet i stort. Därtill undersöker regeringen även möjligheterna att införa en nationell ranking över de svenska lärosätena. Detta kommer dels att stärka studenternas och arbetsmarknadens kunskap om hur respektive utbildning står sig i förhållande till andra. Men det kommer förstås även att ställa nya krav på de svenska högskolorna att ständigt förbättra sig.

Utöver detta behöver Sverige verka för att skapa mer spets i det akademiska systemet. Man måste kunna erbjuda spetsutbildning till särskilt begåvade och motiverade studenter. Att förlora dessa talanger till utlandet för att vi inte kan erbjuda tillräckligt attraktiva akademiska utbildningar är inte acceptabelt, eftersom de mer än väl behövs inom Sveriges näringsliv och samhälle.

Till sist är det viktigt att även fortsättningsvis bereda alla som vill en reell möjlighet att vidareutbilda sig på högskolenivå. I detta syfte behöver åtgärder vidtas beträffande de studerandes ekonomiska situation. Antingen behöver studiemedlet höjas eller så måste det så kallade takbeloppet slopas. Sannolikt behöver man även vidta åtgärder som stärker den tämligen stora grupp av Sveriges studenter som har barn.

Hursomhelst är jag positiv inför framtiden och övertygad om att regeringen tar sitt ansvar även på detta område. Om inte kan den räkna med att vi i KSF kommer att göra vad vi kan för att försvara studenternas, och i förlängningen nationens, intressen. Just nu vill jag dock önska en stunds god läsning och därtill en riktigt trevlig sommar.

Aron Modig
Förbundsordförande

Lämna en kommentar

Under KSF:s verksamhet, Utbildningspolitik

KDU och KSF protesterar – Bevara de fria akademierna!

Nedanstående uttalande var tänkt för Tidningen Kristdemokraten. Eftersom det inte publicerats där delger vi istället våra åsikter här på KSF-bloggen.

Under Kristdemokraternas riksting i Norrköping behandlades bland annat partistyrelsens förslag för en ansvarsfull miljöpolitik. I detta förslag ingick två kapitel i vilka det utbildningspolitiska området berördes; kapitel 4, Utbildning för en hållbar utveckling, och kapitel 6, Rättvisande ekonomiska nyckeltal.  Både Kristdemokratiska Ungdomsförbundet och Kristdemokratiska Studentförbundet anser att båda dessa avsnitt innehöll flera mycket olyckliga formuleringar.

Såväl Kristdemokraternas principprogram som dess högskolepolitiska program gör gällande att tankens frihet är en förutsättning för framgångsrikt kunskapssökande samt att de fria akademierna och den fria forskningen måste värnas. Det vill säga att de politiska organen inte ska lägga sig i vetenskapen. Textrader såsom ”den traditionella ekonomutbildningen måste kompletteras med kunskap från naturvetenskapen”, ”det krävs snarast en helt ny organisation av utbildningssystemet” samt ”det är hög tid att genomföra en miljö- och klimatanpassning av den ekonomiska vetenskapen” går tvärsemot detta förhållningssätt.

Formuleringarna går med andra ord stick i stäv med subsidiaritetsprincipen. KDU och KSF är övertygade om att utbildningsväsendet, liksom det övriga civila samhället, själv klarar av att ta sitt samhällsansvar och att statlig pekpinnepolitik därför inte behövs. För att markera sitt starka ogillande med partistyrelsens formuleringar reserverade sig både KDU och KSF emot samtliga beslut som togs inom ramarna för de aktuella kapitlen.

Kristdemokratiska studentförbundet
Kristdemokratiska ungdomsförbundet

Lämna en kommentar

Under Kristdemokraterna, KSF:s verksamhet, Utbildningspolitik

Studentalliansens företrädare på SvD Brännpunkt

I söndags hade vänsterpartiernas studentförbund en debattartikel publicerad på SvD Brännpunkt. Idag replikerar de borgerliga partiernas studentförbund. Artikeln finns här.

Lämna en kommentar

Under KSF:s verksamhet, Utbildningspolitik